NemovitostiNájemní smlouva - nájem bytu (vzor 2021)

Nájemní smlouva – nájem bytu (vzor 2021)

Nájem je jedním z mnoha institutů, které jsou upraveny občanským zákoníkem. Nájemní smlouva je obecně velice široký pojem. O nájmu totiž nemluvíme pouze v případě nájmu bytu nebo domu, jak se mnozí domnívají, nýbrž předmětem nájemní smlouvy může být kterákoliv věc (tak, jak věci vymezuje občanský zákoník), kterou lze přenechat k užívání jinému. Důležitým parametrem je přitom dlouhodobost. Pokud například přenechává vlastník domu tento dům k užívání jiné osobě pouze ke krátkodobé rekreaci, není třeba uzavírat nájemní smlouvu, neboť se v daném případě jedná pouze o ubytování, na něž se ustanovení o nájmu nepoužijí. Tento článek bude pojednávat o konkrétním druhu nájemní smlouvy upraveném právním řádem, a sice o nájmu bytu (platí obdobně také pro nájem domu).

Obsahové náležitosti nájemní smlouvy:

  • Identifikace smluvních stran
  • Předmět nájmu
  • Doba trvání nájmu
  • Nájemné a jiné platby
  • Jistota (kauce)
  • Další práva a povinnosti smluvních stran
  • Skončení nájmu
  • Podpisy

Smlouva o nájmu bytu se uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem (pozn.: nájemník je pojem, který používal předešlý občanský zákoník), kteří musí být ve smlouvě označeni tak, aby nemohli být zaměněni za jinou osobu.

Předmětem může být byt nebo dům. Pojem dům zřejmě každý dokážeme uchopit. Pojmem byt se rozumí místnost nebo několik místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Strany si mohou ujednat i pronájem neobytného prostoru, ovšem ustanovení o obytném prostoru se na tyto použijí obdobně.

Důležité také je dát si pozor na to, je-li v ujednanou dobu na začátku nájmu byt skutečně způsobilý k nastěhování. V případě, že tomu tak není, nájemce má právo odmítnout se nastěhovat, anebo má právo požadovat po pronajímateli, aby stav, který byl smluven, byl i fakticky zjednán, pokud ovšem nájemce dopředu nevěděl, do čeho jde. Jestliže neobyvatelný stav bytu byl od počátku zřejmý a strany se dohodly, že nájemci bude byt takto předán, je smlouva platná, avšak v nájemní smlouvě musí být ujednána zvláštní práva a povinnosti ohledně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav.

Nejste si přípravou nájemní smlouvy jisti a raději byste vše nechali na zkušených advokátech? Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz a předejděte tak případným problémům.

Nájemní smlouva
Přečtěte si, na co nesmíte při sjednávání nájemní smlouvy zapomenout.

Nájemní smlouva na dobu určitou a dobu neurčitou

Nájem se sjednává buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Je-li nájem sjednán na dobu určitou, končí nájemní smlouva uplynutím tohoto data. Pozor, toto tvrzení není absolutní! Toto pravidlo neplatí, jestliže se nájemce ke sjednanému datu nevystěhuje, dále – alespoň po dobu tří měsíců ode dne, kdy měl nájem bytu skončit – byt užívá a pronajímatel jej písemně nevyzve, aby byt opustil. Tehdy platí, že je nájemní smlouva sjednána znovu na stejnou dobu, na kterou byla sjednána, nejvýše však na dobu dvou let.

Nájemné a jiné platby

Nájemné je sjednáno jako pevná částka, která se hradí měsíčně, pokud si strany výslovně neujednají něco jiného. Jeho výši je ideální uvést přímo v nájemní smlouvě. Jestliže výše nájemného uvedena není, má pronajímatel právo na nájemné ve výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.

Strany si dále ve smlouvě sjednávají, kdo bude hradit služby související s užíváním bytu (vody, plyn, elektřina, odvoz odpadu, …). Neobsahuje-li smlouva takové ujednání, zajistí tyto služby pronajímatel a určí způsob rozúčtování. Jak postupovat v případě, že vám nájemce neplatí nájem nebo se nájemce nechce vystěhovat, jsme pro vás sepsali v samostatných článcích.

Strany si také mohou sjednat, že bude pronajímateli uhrazena jistota nebo také že může být k danému bytu zřízen podnájem a za jakých podmínek.

Praktický příklad:

Slečna Marhánková se rozhodla pronajmout si byt. Oslovila proto pana Tomáše, vlastníka bytu, který si vybrala. Slečna Marhánková se jela na byt podívat, aby věděla, v jakém je byt stavu. Pan Tomáš požadoval jistotu v plné zákonné výši vzhledem k tomu, že je byt úplně nově a plně vybaven. Slečna Marhánková byla nadšená. Strany sestavily nájemní smlouvu, kde uvedly všechny řádné obsahové náležitosti, sjednaly si pevnou částku nájemného a určily, kdy a jakým způsobem bude naloženo s jistotou. Smlouva byla podepsána, čímž strany projevily svoji souhlasnou vůli dostát práv a povinností ze smlouvy plynoucích a slečna Marhánková se tak mohla na určenou dobu nastěhovat.

Nájemní smlouva vzor

V případě, že se chystáte uzavřít nájemní smlouvu na byt, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor nájemní smlouvy. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články