NemovitostiPodnájemní smlouva a nájemní smlouva - jaké jsou rozdíly?

Podnájemní smlouva a nájemní smlouva – jaké jsou rozdíly?

Jak už jsme vysvětlili v článku Nájemní smlouva – nájem bytu, má nájemní smlouva jisté obsahové náležitosti, které zákon vyžaduje, aby bylo možné ji určit za platně sjednanou. V tomto článku vám objasníme, jak se od nájemní smlouvy liší smlouva podnájemní.

Na co nesmíte při sjednávání nájemní smlouvy zapomenout

Stejně jako je tomu i u mnoha jiných právních jednání, je při uzavírání nájemní smlouvy třeba písemné formy. Není-li však tato forma dodržena, pronajímatel nemá právo namítat neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Toto ustanovení přináší do celé záležitosti jisté rozčarování. Má sloužit k ochraně nájemců, kteří byt fakticky užívají, hradí za něj nájemné, ale nemají nájemní smlouvu řádně uzavřenou. Zákon uvádí, že užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že je vše po právní stránce v pořádku, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou, ač byla například uzavřena pouze ústní formou. Za takových podmínek je tedy ustanovení o písemné formě překonáno a nájemní smlouva je platná, ač nesplňuje požadavek písemné formy.

Nájemní smlouva je právním titulem na základě, kterého jedna osoba přenechává za úplatu k užívání věc, jež má ve vlastnictví, jiné osobě za předem stanovených podmínek a na sjednanou dobu.

Nejste si přípravou nájemní či podnájemní smlouvy jisti, a raději byste vše nechali na zkušených advokátech? Poraďte se a předejděte tak případným problémům.

Nájemní smlouva

Potřebujete s přípravou nájemní či podnájemní smlouvy pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Podnájemní smlouva
Podnájemní smlouva není to stejné jako smlouva nájemní.

Podnájemní smlouva – kdy je možné ji uzavřít

Je-li ujednána mezi stranami nájemní smlouva, může nájemce se souhlasem pronajímatele zřídit další osobě k bytu užívací právo, tj. podnájem. Jestliže byla nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, musí i souhlas pronajímatele nájemci se zřízením podnájmu mít písemnou formu. Pokud ovšem nájemce v bytě trvale bydlí (vykonává svoje užívací právo k bytu) a rozhodne se zřídit podnájem další osobě k části bytu (tzv. podnájemní smlouva), nepotřebuje k tomu souhlas vlastníka bytu.

Tento kaskádovitě uspořádaný vztah už však nemá kaskádovité určení odpovědnosti. Nájemce odpovídá za nakládání s bytem pronajímateli, ovšem tato odpovědnost není dále delegována nájemcem na podnájemce, resp. nájemce odpovídá pronajímateli za jednání osoby, jíž byl zřízen podnájem stejně, jako kdyby nájemce užíval byt sám.

Podnájem také může být zřízen pouze na dobu, na níž je nájemci zřízen nájem, protože ve chvíli, kdy je skončen nájemní vztah, automaticky zaniká i vztah podnájemní.

Právě z těchto důvodů je důležité nezaměňovat podnájemní smlouvu se smlouvou nájemní. Podnájemní smlouva má také své určité náležitosti. Vždy je vhodné, pokud obsahuje dostatečně detailní označení smluvních stran, co nejvíce konkrétní definice předmětu podnájmu. Např. zda se jedná o celý byt, k němuž má nájemce zřízen nájem, nebo jen některou z jeho částí), výši nájemného a způsob úhrady, na jak dlouhou dobu se podnájem sjednává.

Praktický příklad:

Pan Koudelka je vlastníkem velkého bytu v Plzni. Pan Koudelka uzavřel nájemní smlouvu s mladým panem Týčem, který v Plzni studuje a rád by se nastěhoval. Pan Týče zpočátku neměl problém hradit celou výši nájemného, nicméně časem mu přibyl další výdaj v souvislosti se studiem. Tak se rozhodl vzít si dva další studenty do bytu do podnájmu. Vzhledem k tomu, že sám v bytě, k němuž má právo nájmu, bydlí, nepotřeboval souhlas pronajímatele. Vystěhoval svoje věci ze dvou samostatných pokojů a k těmto (a také ke společným prostorům jako koupelně nebo kuchyni) zřídil dalším dvěma studentům podnájem. Podnájem pan Týče zřídil na stejně dlouho dobu, na jakou měl on sám zřízen nájem. Podnájemní smlouva byla tedy sjednána na dobu jednoho roku s tím, že pokud budou strany souhlasit s prodloužením smlouvy, může být dále za stejných podmínek prodloužena.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články