NemovitostiDarovací smlouva vzor 2021 ke stažení zdarma

Darovací smlouva vzor 2021 ke stažení zdarma

Darovací smlouva obecně

Darovací smlouva je jednou z právních jednání, kterými lze převést věci do vlastnictví jiné osobě. Jedná se o institut sloužící právě k převodu vlastnického práva za předpokladu bezplatnosti. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezúplatně převést do vlastnictví. Obdarovaný, jakožto druhá smluvní strana, tento dar nebo nabídku přijímá. Přesto že mohou tyto řádky znít triviálně, opak je pravdou a vypovídají mnohé o okolnostech uzavírání darovací smlouvy. Tak například, jestliže dárce daruje jistou věc, a obdarovaný ji odmítá přijmout, darovací smlouva nemůže být uzavřena. Jedná se totiž o dvoustranné právní jednání. Je potřeba, aby s ním souhlasily obě strany. V praxi nejčastěji dochází k uzavírání darovacích smluv mezi příbuznými v rámci rodiny, popřípadě mezi známými.

Jaké náležitosti musí splňovat darovací smlouva?

Důležité je rozlišovat darování od pouhé společenské úsluhy. Tou se rozumí například nabídnutí kapesníku, nebo doutníku. V těchto případech dovozujeme, že se jedná o úsluhu, která plyne z jistých nastavených pravidel etikety, plyne ze zdvořilosti, přátelství nebo kolegiality jedné ze stran. Strany neměly v úmyslu mezi sebou založit právní závazek.

Co se týče formy darovací smlouvy, za normálních okolností nemusí být písemná, postačí zavázat se k darování ústně. Písemná forma je vyžadována pouze tehdy, je-li předmětem darovací smlouvy věc, která je zapsaná ve veřejném seznamu, nebo tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.

Podstatnými náležitostmi se rozumí takové náležitosti, které musí darovací smlouva obsahovat, aby byla platně uzavřena. Musí být sjednán předmět darování, strany si musí ujednat, že se bude jednat o bezplatný převod vlastnického práva a dále pak musí být toto právní jednání dobrovolné, tj. nikdo k němu nesmí být nijak nucen (což neplatí pro případy, kdy se člověk cítí být morálně zavázán k darování). Podmínka bezplatnosti je nutná, neboť v případě, že by dárce měl dostat nějaké protiplnění za dar, jednalo by se o smlouvu kupní či směnnou.

Chystáte se darovat nemovitost, auto či jakoukoli jinou věc a potřebujete připravit darovací smlouvu? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Darovací smlouva
Institut darovací smlouvy zajišťuje možnost bezúplatného převodu práva. Přečtěte si, jaké musí být splněny náležitosti.

Co může být předmětem darovací smlouvy?

Předmětem darovací smlouvy může být jakákoliv věc, ať už hmotná, či nehmotná, movitá či nemovitá, hromadná nebo individuálně určená. Dokonce může být předmětem darovací smlouvy také majetek, který dárce ještě nevlastní, jestliže se v darovací smlouvě zaváže, že v budoucnosti tento majetek nabyde. Spornou záležitostí mohou být zvířata. Právo nepovažuje zvířata za věci v právním smyslu, ovšem ustanovení o věcech se dají na zvířata aplikovat v přiměřené míře. Samozřejmě je třeba brát v úvahu důsledky, které může darování na zvíře mít a s ohledem na ně k tomuto právnímu jednání také přistupovat.

Převod vlastnického práva

Otázka převodu vlastnického práva je kategorie sama o sobě. Vlastnické právo k movitým věcem, které nejsou státem ani žádnými organizacemi nijak evidovány, se obvykle odvozuje pouze na základě vnějších poznatků. Například vidíme, že soused jezdí soustavně na jednom jízdním kole, tudíž se domníváme, že je jeho. Tedy převod vlastnického práva ke kolu se provede pouze předáním dané věci. Tím došlo k darování, jestliže byly splněny všechny výše nadepsané náležitosti. Pokud je však věc movitá zapsána ve veřejném seznamu, vlastnictví se nabývá až jejím zápisem. U věcí nemovitých zapsaných ve veřejném seznamu tak dochází k převodu vlastnického práva také, až zápisem do katastru nemovitostí.

K aktu převzetí darované věci, a tedy v případě movitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu i k převodu vlastnického práva k ní, dochází odevzdáním a převzetím tzv. z ruky do ruky. Nicméně se předpokládá, že k tomuto může dojít také převzetím příslušenství věci, která umožňuje faktické ovládání věci a je obecně vzato předpokladem k používání věci hlavní.

Darovací smlouva vzor 2021

V případě, že si chcete darovací smlouvu připravit sami, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor darovací smlouvy. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články