NemovitostiDarovací smlouva vzor 2023 ke stažení zdarma

Darovací smlouva vzor 2023 ke stažení zdarma

Chtěli byste darovat nemovitost dětem nebo někomu jinému, ale nejste si jisti, jak postupovat? Připravili jsme pro vás průvodce darováním nemovitosti. V článku se dozvíte, jak by měla vypadat darovací smlouva, co musí být obsahem darovací smlouvy, jak postupovat při darování nemovitosti nebo co si představit pod darovací smlouvu s věcným břemenem. Věnovali jsme se také otázkám odstoupení od darovací smlouvy, možnosti odvolání daru a v neposlední řadě také daňové stránce darování nemovitosti.

Darovací smlouva obecně

Darovací smlouva je jedním z právních jednání, kterými lze převést věci do vlastnictví jiné osobě. Jedná se o institut sloužící právě k převodu vlastnického práva za předpokladu bezplatnosti. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezúplatně převést do vlastnictví. Obdarovaný, jakožto druhá smluvní strana, tento dar nebo nabídku přijímá. Přesto že mohou tyto řádky znít triviálně, opak je pravdou a vypovídají mnohé o okolnostech uzavírání darovací smlouvy. Tak například, jestliže dárce daruje jistou věc, a obdarovaný ji odmítá přijmout, darovací smlouva nemůže být uzavřena. Jedná se totiž o dvoustranné právní jednání. Je potřeba, aby s ním souhlasily obě strany. V praxi nejčastěji dochází k uzavírání darovacích smluv mezi příbuznými v rámci rodiny, popřípadě mezi známými.

Jaké náležitosti musí splňovat darovací smlouva?

Důležité je rozlišovat darování od pouhé společenské úsluhy. Tou se rozumí například nabídnutí kapesníku, nebo doutníku. V těchto případech dovozujeme, že se jedná o úsluhu, která plyne z jistých nastavených pravidel etikety, plyne ze zdvořilosti, přátelství nebo kolegiality jedné ze stran. Strany neměly v úmyslu mezi sebou založit právní závazek.

Co se týče formy darovací smlouvy, za normálních okolností nemusí být písemná, postačí zavázat se k darování ústně. Písemná forma je vyžadována pouze tehdy, je-li předmětem darovací smlouvy věc, která je zapsaná ve veřejném seznamu (zpravidla nemovitosti), nebo tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.

Podstatnými náležitostmi se rozumí takové náležitosti, které musí darovací smlouva obsahovat, aby byla platně uzavřena. Musí být sjednán předmět darování, strany si musí ujednat, že se bude jednat o bezplatný převod vlastnického práva a dále pak musí být toto právní jednání dobrovolné, tj. nikdo k němu nesmí být nijak nucen (což neplatí pro případy, kdy se člověk cítí být morálně zavázán k darování). Podmínka bezplatnosti je nutná, neboť v případě, že by dárce měl dostat nějaké protiplnění za dar, jednalo by se o smlouvu kupní (např. na nemovitost) či směnnou.

Chystáte se darovat nemovitost, auto či jakoukoli jinou věc a potřebujete připravit darovací smlouvu? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Darování nemovitosti

Potřebujete připravit darovací smlouvu a raději byste se poradili s právníkem? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Darovací smlouva
Institut darovací smlouvy zajišťuje možnost bezúplatného převodu práva. Přečtěte si, jaké musí být splněny náležitosti.

Co může být předmětem darovací smlouvy?

Předmětem darovací smlouvy může být jakákoliv věc, ať už hmotná, či nehmotná, movitá či nemovitá, hromadná nebo individuálně určená. Dokonce může být předmětem darovací smlouvy také majetek, který dárce ještě nevlastní, jestliže se v darovací smlouvě zaváže, že v budoucnosti tento majetek nabyde. Spornou záležitostí mohou být zvířata. Právo nepovažuje zvířata za věci v právním smyslu, ovšem ustanovení o věcech se dají na zvířata aplikovat v přiměřené míře. Samozřejmě je třeba brát v úvahu důsledky, které může darování na zvíře mít a s ohledem na ně k tomuto právnímu jednání také přistupovat.

Darovací smlouva na nemovitost

Ať už se jedná o darovací smlouvy na byt, dům či pozemek, darovací smlouva na nemovitost musí být vždy písemná. K darování nemovitosti dochází nejčastěji mezi příbuznými, jelikož se jedná o nejefektivnější převod vlastnického práva. Přesto, že by se mohlo zdát, že darování je jednostranným úkonem, jedná se o úkon dvoustranný a darovací smlouva na nemovitost (i kterákoliv jiná, pokud je písemná) vyžaduje podpis obou smluvních stran. V případě darovací smlouvy tedy dárce a na druhé straně obdarovaného. Aby bylo možné převod vlastnického práva úspěšně zapsat do katastru nemovitostí, podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřeny. Úřední ověření podpisů je možné např. u advokáta, notáře či na Czech Pointu za poplatek 30 Kč za podpis.

Darovací smlouva s věcný břemenem

Jelikož k darování nemovitosti často dochází mezi příbuznými, nezřídka se můžeme setkat s darovací smlouvou s věcným břemenem ve formě tzv. práva na dožití. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti takovým způsobem, že musí něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Právo na dožití poté slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla dožít v nemovitosti, která je vlastněná někým jiným. Věcné břemeno je nezbytné zapsat do katastru nemovitostí a je s nemovitostí spojeno až do smrti oprávněné osoby.

V případě darování nemovitosti mezi příbuznými se tak s touto úpravou setkáme v praxi často, jelikož si dárce prostřednictvím darovací smlouvy s věcným břemenem zajistí možnost dožití v nemovitosti, kterou obdarovanému (např. dětem) daroval.

Jak postupovat při darování nemovitosti

Pokud se chystáte darovat nemovitosti, nevyhnete se vyhotovení a podpisu písemné darovací smlouvy. Náležitosti darovací smlouvy jsme již popsali výše, nicméně je vhodné znovu zdůraznit, že je velmi důležité, aby byla darovaná nemovitost zcela přesně v darovací smlouvě definována. Nesprávná identifikace nemovitosti či smluvních stran by vám totiž mohla způsobit zbytečné komplikace.

Pro samotný převod vlastnického práva je poté nezbytné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ten je možné vyplnit na stránkách katastrálního úřadu a podepisuje se zpravidla společně se samotnou darovací smlouvou. Přesto, že se může zdát proces darování nemovitosti jednoduchým, předmětem je stále nemovitost zpravidla nezanedbatelné hodnoty. Vždy je tak vhodné se raději obrátit na advokáta, který vám darovací smlouvu připraví a s celým procesem darování nemovitosti pomůže tak, aby vše proběhlo bez zbytečných komplikací a průtahů. Budete mít také jistotu, že na nemovitosti nevázne např. zástavní právo, předkupní právo aj., jelikož pro vás vše advokát řádně prověří.

K převodu vlastnického práva dochází až vkladem do katastru nemovitostí. Řízení o zápisu u katastrálního úřadu zahájíte podáním návrhu na vklad. Podpisy na návrhu na vklad nemusí být na rozdíl od darovací smlouvy úředně ověřeny. Návrh na vklad je poté zpoplatněn částkou 2 000 Kč.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Převod vlastnického práva

Otázka převodu vlastnického práva je kategorie sama o sobě. Vlastnické právo k movitým věcem, které nejsou státem ani žádnými organizacemi nijak evidovány, se obvykle odvozuje pouze na základě vnějších poznatků. Například vidíme, že soused jezdí soustavně na jednom jízdním kole, tudíž se domníváme, že je jeho. Tedy převod vlastnického práva ke kolu se provede pouze předáním dané věci. Tím došlo k darování, jestliže byly splněny všechny výše nadepsané náležitosti. Pokud je však věc movitá zapsána ve veřejném seznamu, vlastnictví se nabývá až jejím zápisem. U věcí nemovitých zapsaných ve veřejném seznamu tak dochází k převodu vlastnického práva jak bylo výše uvedeno až zápisem do katastru nemovitostí.

Zápis do katastru nemovitostí

Řízení o zápisu zahájíte podáním návrhu na vklad u příslušného katastru nemovitostí. Návrh na vklad nemusí obsahovat úředně ověřené podpisy, musí k němu však být přiložena předmětná darovací smlouva, u které se již úřednímu ověření podpisů nevyhnete. Na katastrálním úřadě poté uhradíte správní poplatek ve výši 2 000 Kč a počkáte na rozhodnutí katastrálního úřadu. Ten by se měl k návrhu na vklad vyjádřit do 30 dnů.

Zajímá vás více informací o darování nemovitosti? Přečtěte si rozhovor s naší spolupracující advokátkou pro deník iDnes.cz.

Odstoupení od darovací smlouvy

Od darovací smlouvy může obdarovaný za určitých okolností odstoupit. Odstoupení od darovací smlouvy je možné např. v situacích, kdy jste jakožto obdarovaný nebyl seznámen s vadou nemovitosti. Z pohledu dárce je poté jinou situací možnost odvolání daru.

Odvolání daru

Dárce může za určitých okolností svůj dar odvolat. Musí však být splněny přesné náležitosti. Odvolání daru je možné pouze za předpokladu, že se dárce dostal do nouze, tedy tzv. odvolání daru pro nouzi. Nebo v případech, kdy obdarovaný dárci ublížil, tedy tzv. odvolání daru pro nevděk. Jednotlivé konkrétní náležitosti jsme pro vás sepsali v samostatném článku „Odvolání daru pro nevděk – jak a kdy můžete dar odvolat?“.

Darování nemovitosti a daně

Darování nemovitosti je nezbytné zdanit daní z příjmu fyzických osob, tedy ve výši 15% z hodnoty nemovitosti. Zdanění se však netýká situací, kdy dochází k darování nemovitosti mezi:

 • příbuznými v přímé linii (tedy např. mezi prarodiči, rodiči, dětmi, vnoučaty, apod.);
 • příbuznými ve vedlejší linii (tedy např. sourozenci, manželovi, apod.);
 • osobami, které spolu sdílí domácnost déle než jeden rok.

Pokud vás zajímá více informací k dani z nemovitosti, můžete si přečíst samostatný článek „Daň z nemovitosti 2022“.

Darovací smlouva vzor 2023

V případě, že si chcete darovací smlouvu připravit sami, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor darovací smlouvy. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

10 KOMENTÁŘE

  • Dobrý den, omlouvám se za komplikace se stažením vzoru. Odeslali jsme Vám nyní vzor na Vaši emailovou adresu znovu. Doufám, že bude již vše v pořádku 🙂 Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

  • Dobrý den, omlouvám se za komplikace. Je možné, že Vám vzor dokumentu zapadl do složky spamu. Nicméně jsme Vám právě odeslali vzor darovací smlouvy na Vaši emailovou adresu znovu. Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace. Hezký zbytek dne, Jakub za tým Verdikto

  • Dobrý den, omlouvám se za komplikace. Je možné, že Vám vzor dokumentu zapadl do složky spamu. Nicméně jsme Vám právě odeslali vzor darovací smlouvy na Vaši emailovou adresu znovu. Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace. Hezký zbytek dne, Jakub za tým Verdikto

  • Dobrý den, máte pravdu, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí byl od 1. ledna 2020 zvýšen z původních 1 000 Kč na 2 000 Kč. Pro úspěšný zápis je tak nyní potřeba na katastru zaplatit částku 2 000 Kč. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, Jakub za tým Verdikto

  • Dobrý den, děkuji za dotaz. Určitě, rádi Vám darovací smlouvu zkontrolujeme a upozorníme na případná rizika. Kontaktujte nás prosím na info@verdikto.cz s bližšími informacemi. S advokátem specializujícím se na právo nemovitostí Vás následně propojíme. Děkuji a v případě dotazů jsme k dispozici. Jakub za tým Verdikto

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články