NemovitostiPronajímatel mi nechce vrátit jistotu, má na to právo?

Pronajímatel mi nechce vrátit jistotu, má na to právo?

Nový občanský zákoník vnesl do vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem řadu změn. Jednou z nich je jistota (dle dřívější terminologie kauce) na byt. Tento článek bude pojednávat o vybírání jistoty pronajímatelem a o podmínkách, za kterých je pronajímatel oprávněn si jistotu ponechat.

Jistota u nájmu bytu – co je dobré vědět

Jak již bylo výše zmíněno, občanský zákoník pronajímateli umožňuje požadovat po nájemci peněžitou částku – tedy jistotu. Jistota slouží k zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci. Každý pronajímatel musí předem počítat s rizikem nezaplaceného nájemného nebo se způsobenou věcnou škodou v bytě či domě. Jedná se o záruku pronajímatele, že nájemce bude náležitě plnit povinnosti jemu vyplývající z nájemního vztahu. Povinnost nájemce zaplatit pronajímateli jistotu vznikne pouze na základě vzájemné dohody, která vyžaduje písemnou podobu. Nejčastěji se výše jistoty stanovuje již v samotné nájemní smlouvě, stejně jako podmínky, za kterých je možné jistotu použít. Zákoník dále ukládá výši jistoty, jež nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.

Pro zákonnou povinnost pronajímatele vrátit jistotu ihned po skončení nájmu ovšem platí několik výjimek. Jistotu lze započíst k zálohám na služby, případně jejich vyúčtování nebo k úhradě dlužného nájemného a dalších nedoplatků. Pronajímatel musí nájemcem způsobené poškození pronajímaného bytu či jeho vybavení za dobu trvání nájmu jasně prokázat, ideálně fotografiemi nebo svědeckými výpověďmi. Pokud vám tedy pronajímatel nechce vrátit jistotu a to bez udání důvodu, není k tomuto kroku zákonně oprávněn. Pronajímatel nemá dále právo využít jistotu na běžné opotřebení bytu, které vzniká jeho každodenním užíváním. Za tyto vady odpovídá sám pronajímatel a je absolutně vyloučeno, aby na jejich uhrazení použil jistotu nájemce.

Dali jste výpověď z nájmu, ale pronajímatel vám nechce vrátit jistotu? Poraďte se s advokátem a předejděte případným problémům.

Vrácení kauce

Potřebujete pomoci s vrácením kauce na byt? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Jistota u námu bytu
Jistota na byt (dříve kauce na byt) je záruka pronajímatele, že bude nájemce náležitě plnit povinnosti jemu vyplývající z nájemního vztahu.

Právo nájemce požadovat zaplacení úroků z poskytnuté jistoty

Důležitou novotou je právo nájemce požadovat po pronajímateli zaplacení úroků z poskytnuté jistoty, a to za dobu od jejího poskytnutí až po její vrácení. V případě, že tyto úroky nejsou sjednány v nájemní smlouvě, náleží nájemci úroky alespoň ve výši zákonné sazby. Úroky ve výši zákonné sazby se určují na základě obvyklé výše úroku požadované bankami za úvěry v oblasti bydliště dlužníka (pronajímatel) v době, kdy byla nájemní smlouva uzavřena. Žádný právní předpis konkrétní výši úroků z jistoty nestanovuje. Úroky tak vycházejí z principu bankovního úvěru, pronajímatel totiž může peněžními prostředky libovolně disponovat a vzniká mu tudíž povinnost nahradit nájemci úroky z jistoty. Nic však nebrání dohodě stran, že prostředky budou uloženy na určitém zvláštním účtu s právem nájemce na výpis z takového účtu. Nutno konstatovat, že právo na zaplacení úroků z jistoty, nelze vyloučit ani se ho vzdát.

Praktický příklad:

Pan Tesař se jako vlastník bytu s plně vybavenou kuchyní a elektronikou rozhodl, že opravený byt poskytne k pronájmu. Paní Přibylové se byt velice zalíbil a kontaktovala tedy pana Tesaře.  Strany spolu uzavřely nájemní smlouvu na dobu pěti let, jež obsahovala všechny řádné náležitosti. Ve smlouvě byla stanovena jistota ve výši tří měsíčních nájmů (9.000,-Kč). Krom výše jistoty strany uvedly, v jakých případech může být z jistoty čerpáno (v případě dluhu na nájemném a poškození elektroniky v kuchyni) a kdy bude jistota vrácena (v den skončení nájmu). Strany smlouvu podepsaly. Paní Přibylová složila jistotu a do bytu se následně nastěhovala. Bydlení v pronajatém bytě bylo pro paní Přibylovou téměř bezproblémové. Jedinou nepříjemností, která jí za dobu pěti let potkala, byl rozbitý mixér. V den skončení nájmu tedy pan Tesař vrátil paní Přibylové jistotu ve výši 8.000,-Kč a zbylých 1.000,-Kč použil na koupi nového mixéru. Na závěr pan Tesař vyplatil paní Přibylové úrok ve výši zákonné sazby z jistoty.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články