NemovitostiVýpověď z nájmu - jak správně postupovat + vzor zdarma

Výpověď z nájmu – jak správně postupovat + vzor zdarma

Všechny užitečné tipy, které je dobré vědět předtím, než se pustíte do uzavírání nájemní smlouvy, jsme vám již přinesli v článku Nájemní smlouva – nájem bytu. V tomto článku se naopak zaměříme na to, jaký je správný postup skončení nájemní smlouvy a jak by měla vypadat výpověď z nájmu.

Skončení nájmu

Skončení nájemní smlouvy je upraveno občanským zákoníkem jako skončení nájmu. Občanský zákoník uvádí hned několik možností, jak může být nájemní smlouva skončena.

Jistotu, kterou nám zákon v tomto ohledu přináší, je klasická písemná forma. Skončení nájmu je dalším z právních jednání, jež vyžadují písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé straně. Moment doručení je mimo jiné důležitým okamžikem v souvislosti s jedním ze druhů skončení nájmu, s výpovědí. A to vzhledem k tomu, že od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně, se počítá výpovědní doba.

Nájem je tedy možné skončit dvěma způsoby:

Výpověď z nájmu

Jakmile dojde ke skončení nájmu výpovědí, situace naznačuje, že některá ze stran nebyla se smluvním vztahem spokojena. Pokud by totiž byla, nejelegantnější možností je ukončit nájemní vztah dohodou.

Vypovědět nájem lze jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele. Jedná-li se o nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nájemce může smlouvu vypovědět i bez udání konkrétního důvodu. Podmínkou je tříměsíční výpovědní lhůta. Pokud samozřejmě není stranami dohodnuto jinak, protože zákon dává přednost situaci, kdy se strany mezi sebou dohodnou tak, aby to bylo oběma ku prospěchu.

Jestliže se naopak jedná o smlouvu na dobu určitou, pak zůstává výpovědní doba tři měsíce. Navíc je nájemce povinen uvést důvod své výpovědi, přičemž akceptovatelným důvodem výpovědi je změna okolností, z nichž strany vycházely při uzavírání této smlouvy. Tedy může se například jednat o situaci, kdy se nájemce potřeboval přistěhovat do města za prací a před uplynutím doby, na níž byl nájem sjednán, dostal lepší pracovní nabídku v jiném městě, kam se také hodlá přestěhovat.

Chcete platně a efektivně ukončit nájem bytu či domu a nejste si jisti, jak postupovat? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Výpověď z nájmu

Potřebujete pomoci s výpovědí nájmu? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Výpověď z nájmu
Občanský zákoník upravuje dva základní způsoby skončení nájmu. Přečtěte si, jak se vzájemně liší.

Výpověď z nájmu ze strany pronajímatele

Na druhé straně pronajímatel může vypovědět nájem jen ze zákonem stanovených důvodů. A to bez ohledu na to, zda se jedná o nájem na dobu určitou, či neurčitou, a sice:

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Existují ještě další zvláštní případy, které ale nebývají příliš obvyklé. Jedná se o situace, kdy pronajímatel potřebuje byt přenechat do užití některému z členů rodiny svojí nebo svého manžela, popř. manželovi, který opouští rodinnou domácnost z důvodu rozvodu manželství. Tento důvod musí pronajímatel uvést.

Tříměsíční lhůta

Tříměsíční výpovědní doba je podstatnou náležitostí při skončení nájemního vztahu. Lze ji neuplatnit pouze, je-li skončení nájmu sjednáno dohodou, nebo jestliže nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, tj. zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Leckdo se může domnívat, že se jedná o skvělý úkaz ochrany slabší strany v tomto právním vztahu, ne vždy tomu tak ale skutečně je. V praxi se stává, že lidé nevědí, že tato výpovědní doba ze zákona existuje, a tak zkrátka zašlou svoji výpověď nájmu pronajímateli a očekávají, že jestliže mu výpověď doručili 13. 8., od 1. 9. již nejsou povinni hradit nájemné. A to je veliký omyl. Obejít tuto dobu lze jen z výše nadepsaných důvodů, a rozhodně není pochybením nebo násilným postupem pronajímatele, jestliže po nájemci požaduje nájemné i po trvání výpovědní doby.

Skončení nájmu dohodou

Dohoda o skončení nájmu je nejpohodlnější a nejjednodušší cestou pro obě strany, pokud tedy pomineme možnost nechat uplynout nájemní smlouvu na dobu určitou. Dohoda musí taktéž mít písemnou formu, obsahovat identifikaci smluvních stran a především projev vůle ukončit nájemní smlouvu. Dále také ke kterému dni je smlouva ukončena a popřípadě, zda si strany sjednávají výpovědní dobu, vrácení kauce, atd.

Praktický příklad z právní poradny:

Pan Kreč se rozhodl přestěhovat se z vesnice, kde bydlel u rodičů, do města za prací. Uzavřel nájemní smlouvu na dobu určitou, a to na dobu 3 let. Po dvou letech však dostal lukrativnější pracovní nabídku v jiném městě, a tak se rozhodl přestěhovat se za ní. S pronajímatelem se však nemohl dohodnout, komunikace s ním probíhala jen s velkými obtížemi, kontaktovat jej zdárně telefonicky se povedlo jen zřídka. Pan Kreč proto zvolil formu výpovědi. Uvedl ve své výpovědi identifikaci smluvních stran, kterých se věc týká a důvod svojí výpovědi, upozornil pronajímatele, že stojí o vrácení kauce, kterou uhradil při nastěhování do bytu a nakonec připojil podpis. Výpověď byla doručena pronajímateli 19. 3., tudíž výpovědní doba se začala počítat od 1. 4. a skončila uplynutím posledního dne měsíce června. Tím nájemní vztah zcela skončil.

Výpověď z nájmu vzor 2023 ke stažení zdarma

V případě, že chcete ukončit nájem výpovědí, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor výpovědi z nájmu. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

1 KOMENTÁŘ

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články