Rodinné právoRozvod manželství - jak probíhá a co je dobré vědět? Velký přehled...

Rozvod manželství – jak probíhá a co je dobré vědět? Velký přehled 2023

V České republice končí téměř každé druhé manželství rozvodem. Nejnovější statistiky z roku 2020 ukazují, že na našem území za loňský rok skončilo rozvodem téměř 22 tisíc manželství, zatímco sňatků bylo uzavřeno necelých 46 tisíc. Oproti sňatku je však rozvod manželství zpravidla náročnou životní etapou, a to nejen emocionálně, ale často také finančně a právně. S emocionální stránkou vám bohužel nedokážeme pomoci, ale abychom vám ulehčili alespoň stránku právní a finanční, připravili jsme pro vás následující shrnutí všeho, co byste o rozvodu manželství a průběhu rozvodového řízení měli vědět a mohlo se vám v těžké životní situaci hodit.

V článku se dozvíte např.:

Jakým způsobem může být manželství v České republice rozvedeno?

Manželství může být v České republice rozvedeno pouze soudem, a to na návrh jednoho z manželů, nebo na základě společného návrhu manželů. Rozvod bez soudu tak u nás není možný. Manželství může být navíc rozvedeno pouze v případě, že je soužití manželů trvale a nenapravitelně rozvráceno, v důsledku čehož nemůže svazek plnit funkce, pro které vznikl. Český právní řád rozlišuje dva způsoby rozvodu manželství. Sporný rozvod, při kterém soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství. A nesporný rozvod, kdy soud příčiny rozvratu nezjišťuje. Rozvod manželství je z právního pohledu podstatný především z důvodu úpravy vzájemných práv a povinností manželů.

První konzultace zdarma

Nejste si jisti, jak postupovat? Napište nám, zdarma Vaši situaci posoudíme a navrhneme další postup.

Nezávazně kontaktovat

Nesporný rozvod manželství – když jste schopni se domluvit

Za nesporný rozvod označujeme takový zánik manželství, kdy se manželé dohodli nejen na podání návrhu na rozvod, ale zároveň se shodli i na dalších podstatných skutečnostech. Ze strany soudu totiž nedochází v případě nesporného rozvodu ke zjišťování příčin rozvratu manželství (laicky často označován jako rozvod dohodou). Celý průběh rozvodového řízení je tak zpravidla nejen časově, ale také finančně méně nákladný.

Aby však mohl soud manželství i v případě shody obou manželů úspěšně rozvést, musí být splněny určité zákonné podmínky:

 • manželství musí k okamžiku podání návrhu na rozvod trvat nejméně jeden rok a  
 • manželé spolu zároveň déle než 6 měsíců nežijí.

Druhý požadavek je však chápán šířeji a nejedná se tedy jen o společné bydlení manželů, ale požadavek soužití je chápán především jako rodina. Požadavek tak může být splněn i v případě, že spolu manželé stále bydlí ve společném bytě či domě.

Sporný rozvod manželství – když není domluva možná

Za sporný rozvod manželství je označován rozvod, při kterém jeden z manželů nesouhlasí s tím, aby bylo manželství rozvedeno. Případně nesouhlasí s dílčími dokládanými skutečnostmi, například s tím, který z manželů by měl vychovávat děti, nebo jak by mělo vypadat majetkové vypořádání. V takovém případě může rozvod manželství trvat podstatně déle, než výše zmíněný rozvod nesporný. Soud totiž zjišťuje příčiny rozvratu manželství

Než však soud k zjišťování příčin rozvratu manželství a tedy samotnému rozvodu přistoupí, musí být rozhodnuto o výživě a výchově nezletilého dítěte. Dohoda o majetkovém vypořádání není nutná. O vypořádání se manželé dohodnou, nebo rozhodne na návrh jednoho z manželů soud, nebo majetek propadne zákonnou fikcí po třech letech. Problematice majetkového vypořádání SJM se věnujeme níže v článku.

Jakmile jsou tyto zákonné podmínky splněny, soud začne zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Rozvodové řízení je komplikovanější také z toho důvodu, že je potřeba dokazování ze strany manželů. Sporný rozvod manželství tak obvykle trvá výrazně déle než nesporný rozvod. Nezbytné je také počítat s vyššími náklady.

Rozvod manželství

Jak podat žádost o rozvod?

Žádost o rozvod, resp. správným označením návrh na rozvod manželství (2023), může podat buďto jeden manžel nebo oba manželé společně. Návrh na rozvod musí být v písemné formě a podává se u okresního soudu v místě, kde manželé společně bydlí nebo naposledy bydleli (pokud má v tomto obvodu alespoň jeden z manželů stále bydliště). Návrh se podává na podatelně soudu ve dvou vyhotovením (jedno pro soud a druhé pro druhého manžela). Případně jej také můžete na soud zaslat poštou, případně prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou.

Konkrétní náležitosti návrhu na rozvod manželství 2023 včetně vzorového návrhu ke stažení zdarma naleznete v samostatném článku o tom, jak podat žádost o rozvod.

Rozvodové papíry – jaké jsou potřebné dokumenty k rozvodu manželství 2023?

Pojmem rozvodové papíry je veřejností často označován soubor všech dokumentů, které jsou potřeba k rozvodu manželství dohodou (tedy tzv. nespornému rozvodu). K návrhu na rozvod manželství se přikládá úředně ověřená kopie oddacího listu a v případě, že máte s manželem děti, poté také kopie rodných listů nezletilých dětí.

K tomu, aby mohlo být manželství soudem rozvedeno, musí být splněny náležitosti vypsané výše. Pokud máte s manželem nezletilé děti, musíte soudu doložit také další potřebné dokumenty k rozvodu, a to návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem. V případě, že se jedná o rozvod nesporný (tedy rozvod dohodou, resp. bez zjišťování příčin rozvratu manželství), musíte soudu předložit také dohodu o vypořádání společného jmění manželů, vč. bydlení a výživného.

Jak probíhá rozvod manželství s dětmi v roce 2023?

Rozvod manželství s dětmi je zpravidla nejen emočně, ale také finančně a časově náročnější než rozvod bez dětí. Jak bylo výše již několikrát řečeno, soud nemůže manželství rozvést, dokud není rozhodnuto o tom, jak bude vypadat výchova a výživa nezletilého dítěte po rozvodu manželství. Pokud je to jen trochu možné, vždy je lepší pokusit se s manželem na výchově a výživě dítěte společně domluvit. V takovém případě podáte k soudu návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Soud se vždy řídí zájmy dítěte. Pokud je tedy dohoda v zájmu dětí, soud ji schválí a vy si tím ušetříte nemalé starosti a celé rozvodové řízení urychlíte.

Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem by měla upravovat:

Pokud se výchově dítěte po rozvodu nemůžete s druhým manželem z jakéhokoliv důvodu domluvit, musíte podat k soudu návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem. Obecný vzor návrhu naleznete na na stránkách Ministerstva spravedlnosti, přesto bychom vám doporučili se alespoň poradit s advokátem. Zkušený rozvodový právník s vámi vše projde a zajistí, aby bylo rozvodové řízení vyřízeno co nejefektivněji. 

Věděli jste, že na webu Verdikto.cz naleznete největší vyhledávač právníků v ČR? Vyberte si svého rozvodového právníka nebo využijte např. online právní poradnu.

Výživné a vyživovací povinnost

Možností je také podání předběžného opatření k prozatímní úpravě poměrů k nezletilému dítěti. O vydání předběžného opatření rozhoduje soud, a to do 7 dnů. Návrh na vydání předběžného opatření tak lze využít např. v situacích, kdy vám druhý manžel neplatí výživné na dítě a doba, po kterou by rozvodové řízení trvalo, by vás mohla dostat do finančních potíží. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitou problematiku, návrh na vydání předběžného opatření raději vždy konzultujte s rozvodovým právníkem.

Kolik stojí rozvod?

Návrh na rozvod manželství (2023) je spojen se soudním poplatkem ve výši 2 000 Kč. Poplatek hradí manžel, který návrh na rozvod podává, a to k soudu, u kterého bude rozvodové řízení probíhat. Soudní poplatek je možné uhradit na bankovní účet soudu (ten naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti justice.cz) nebo kolkovými známkami, které nalepíte na návrh. Kolkové známky můžete koupit na pokladně soudu či na poště.

V rámci řízení není zákonem stanovena povinnost být zastoupen advokátem. Rozvod bez soudu však není možný. Přípravu veškerých potřebných dokumentů si tak můžete připravit sami a celým rozvodovým řízením můžete projít bez právní pomoci. Přesto, že je tento postup, jak se rozvést možný, určitě jej nelze doporučit. Především, pokud se jedná o rozvod manželství s dětmi, je rozumné se před zahájením rozvodového řízení s rozvodovým právníkem alespoň poradit na správném postupu a přípravou potřebných dokumentů.

V případě, že se rozhodnete využít služeb advokáta, cena za rozvod, resp. pomoc s nesporným rozvodem manželství se pohybuje pod 10 000 Kč (vždy samozřejmě dle dané situace). U sporného rozvodu nelze cenu za rozvod s přesností odhadnout, jelikož se bude odvíjet od dané situace. Především, pokud se povedou spory o děti či majetek, může se celé rozvodové řízení výrazně prodražit.

Pro konkrétní cenovou nabídku můžete nezávazně kontaktovat rozvodové právníky na webu Verdikto.cz.

První konzultace zdarma

Nejste si jisti, jak postupovat? Napište nám, zdarma Vaši situaci posoudíme a navrhneme další postup.

Nezávazně kontaktovat
Vypořádání SJM

Rozvodový právník, je možný rozvod bez právníka?

Jak bylo výše již zmíněno, celé rozvodové řízení můžete absolvovat bez rozvodového právníka, resp. advokáta (jaký je rozdíl mezi advokátem a právníkem si přečtěte v samostatném článku). Rozvod bez právníka tedy možný je, nicméně jej nelze především v případě rozvodu manželství s dětmi doporučit. Stačí, abyste zapomněli některou z podstatných náležitostí či dokumentů uvést, a celé rozvodové řízení se vám může zbytečně protáhnout a prodražit.

Pokud však na rozvodu bez právníka trváte, doporučujeme vám před podáním návrhu na rozvod alespoň krátkou konzultaci s rozvodovým právníkem. Využít můžete např. online právní poradnu zde.

Jak dlouho trvá rozvodové řízení?

Rozvod manželství, kde jsou manželé schopni se domluvit (tzv. nesporný rozvod nebo rozvod dohodou), netrvá zpravidla déle než jeden rok. Pokud jsou manželé schopni se na všem domluvit a nejedná se o rozvod manželství s dětmi, rozvodové řízení je obvykle vyřízeno během jednoho soudního jednání. Pokud mají manželé společné nezletilé dítě, rozvod proběhne minimálně v rámci dvou soudních jednání. Nejprve soud rozhodne o úpravě poměrů k nezletilým dětem a poté o návrhu na rozvod manželství. 

V případě sporného rozvodu, kdy soud zkoumá příčiny rozvratu manželství, je vše bohužel komplikovanější a celé řízení tak zpravidla trvá déle a v rámci několika soudních jednání. Vždy však bude záležet na konkrétní situaci, a to zejména b závislosti na tom, zda mají manželé společné děti. Sporný rozvod manželství tak trvá obvykle déle než jeden rok. Celé rozvodové řízení se však může táhnout také několik let.

Co je součástí SJM?

Společné jmění manželů (SJM) lze obecně považovat za souhrn všeho, co manželům náleží. Důležité je poznamenat, že se jedná nejen o souhrn majetku, ale také o souhrn dluhů. Pokud není ujednáno jinak, do společného jmění manželů patří vše, co jeden z manželů nebo oba nabyli za trvání manželství. 

Existuje však několik výjimek. Do SJM totiž nepatří to, co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
 • co manžel nabyl darem, děděním nebo odkazem,
 • co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, 
 • nabyl jen jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, nebo
 • manžel nabyl jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Vedle těchto základních výjimek zákon dále upravuje některé další konkrétní situace. Např. zisk z toho, co náleží pouze jednomu z manželů, je součástí společného jmění manželů, stejně jako podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu (pokud se manžel stal společníkem společnosti či členem družstva v době trvání manželství), aj.

SJM a dluhy

Co se týče dluhů, do společného jmění manželů patří takové dluhy, které manželé převzali společně, ale dále také dluhy, které převzal jen jeden z manželů. V případě, že převzal dluh pouze jeden z manželů, musí být splněna podmínka, že druhý manžel dal k takovému převzetí souhlas. Ten není potřeba, pokud byl dluh převzat v souvislosti s obstaráváním každodenních nebo běžných potřeb rodinné domácnosti. Jak probíhá samotné vypořádání společného jmění manželů jsme pro vás sepsali v samostatném článku. Přečtěte si také, co se stane, pokud o vypořádání SJM nepožádáte do tří let od rozvodu manželství.

Společné jmění manželů může být vedeno v několika režimech. V zákonném režimu (popsaném výše), smluveném režimu, či režimu založeném rozhodnutím soudu. V případě smluveného režimu může dojít např. k zúžení SJM, rozšíření či např. oddělení části jmění ze SJM. Přečtěte si také, jak postupovat v případě dohody o zúžení společného jmění manželů a jaká je cena takové dohody.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Jak je to s bydlením po rozvodu?

Manželé spolu ve většině případů žijí ve společné domácnosti. Není nic neobvyklého, že si manželé pořídí byt či dům společně, přičemž v případě rozvodu ani jeden z manželů nechce ustoupit a chce v takovém bytě či domě i po rozvodu dále bydlet. Obecně platí, že nejlepší variantou je situace, kdy jste schopni se s manželem domluvit na tom, kdo bude kde po rozvodu bydlet. Není tak třeba, aby se bydlením po rozvodu zabýval soud. 

V případě, že se však nemůžete z jakéhokoliv důvodu domluvit a jedná se tak o tzv. sporný rozvod manželství, o bydlení rozhodne na návrh jednoho z manželů soud. Ten rozhodne o tom, po kterém z manželů je spravedlivé požadovat, aby opustil společný byt či dům. Soud je zároveň oprávněn rozhodnout o možné náhradě za ztrátu práva rozvedeného manžela v bytě či domě bydlet. Soud v takovém případě přihlédne například k tomu:

 • kterému z manželů byla svěřena péče o dítě,
 • k příčinám rozvratu manželství,
 • k sociálním a majetkovým poměrům,
 • ke zdravotnímu stavu manželů,
 • k případnému stanovisku pronajímatele apod. 

V případě, že k domu či bytu neměli manželé společné právo (např. nemovitost nebyla součástí společného jmění manželů), soud rozhodne podle toho, který z manželů má k bytu či domu “silnější” právo. Právo dále bydlet v bytě či domě tak bude mít ten manžel, který je např. vlastníkem nemovitosti, nájemce či např. členem bytového družstva v případě družstevního bytu. Druhý z manželů může v bytě či domě bydlet do vykonatelnosti rozhodnutí o povinnosti nemovitost vyklidit.

Kupní smlouva na nemovitost vzor
Přečtěte si, jaké jsou obsahové náležitosti kupní smlouvy.

Jak je to s příjmením manžela po rozvodu? 

V České republice přijímá příjmení druhého manžela obvykle žena. V případě, že se rozhodnete, že nechcete příjmení manžela po rozvodu manželství dále užívat, můžete tak učinit do 6 měsíců od rozvodu, a to oznámením matričnímu úřadu. Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu. Za takto učiněnou změnu příjmení se neplatí žádný poplatek. Jaké dokumenty si pro změnu příjmení připravit si můžete přečíst přímo na stránkách Ministerstva vnitra.

Úprava péče o dítě – kdo o péči rozhoduje?

O úpravě péče o dítě rozhoduje vždy soud. Obvykle se o péči o dítě rozhoduje v rámci rozvodu manželství, ale péče může být upravena i po rozvodu. Pokud se manželé na péči, výchově a výživném společně dohodnou, soud takovou dohodu pouze schvaluje. Ta je schválena, pokud je v zájmu dítěte. Pokud se manželé nejsou schopni domluvit, o péči o dítě rozhodne soud. Jak taková dohoda o péči o dítě vypadá a co vše by měla obsahovat, si můžete přečíst v samostatném článku Dohoda o péči o dítě.

Dítě může být svěřeno do:

 1. výlučné péče jednoho z rodičů,
 2. střídavé péče, nebo
 3. společné péče obou rodičů.

Ani jedna z možností nemá automaticky přednost a soud vždy posuzuje danou situaci ve snaze rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte. V případě, že existují pochybnosti o otcovství dítěte, postupuje se dle tzv. domněnek otcovství. Pokud potřebujete požádat o určení otcovství a nejste si jisti, jak postupovat, rádi vám pomůžeme.

Alimenty – kdo určuje výši výživného?

Určení výše výživného, které je jeden z manželů druhému povinen platit, je součástí úpravy poměrů k nezletilému dítěti. Soud tak rozhoduje nejen o péči o dítě, ale také o výživném nezletilého dítěte. Soud při určování výše výživného zohlední nejen potřeby dítěte, ale také majetkové poměry povinného manžela. Výživnému a vyživovací povinnosti se blíže věnujeme v samostatném článku.

Jak probíhá zvýšení výživného a jak jeho snížení?

Výše výživného není neměnná a může být tedy v případě, že dojde ke změně okolností upravena. Nemůžete-li tak výživné platit, můžete zažádat o snížení výživného. Pokud jste naopak v situaci, že vám výživné nestačí, můžete zažádat o jeho zvýšení. O snížení výživného můžete zažádat např. v případě, kdy jste se dostali do složité finanční situace v důsledku ztráty zaměstnání. Důvodem pro zvýšení výživného poté může být např. skutečnost, že se bývalému manželovi začalo lépe finančně dařit nebo se s věkem dítěte zvýšili jeho potřeby a dříve určené výživné tak přestává stačit.

Pokud jste se dostali do situace, kdy vám bývalý manžel/ka neplatí výživné, můžete se bránit podáním žaloby na dlužné výživné. Blíže jsme se o tomto tématu rozepsali v článku týkajícím se dlužného výživného.

Máte k obsahu článku jakýkoliv dotaz? Napište nám komentář nebo kontaktujte přímo advokáty na Verdikto.cz.

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, s manželem žijeme už nějaký čas odděleně. Chtěla bych podat žádost o rozvod, ale manžel říká, že se nikdy rozvést nenechá. Můžu podat návrh i tak? Děkuji za pomoc

  • Dobrý den, paní Horova, děkuji za dotaz. Ano, i v takovém případě můžete podat žádost o rozvod manželství. Bude se bohužel jednat o tzv. sporný rozvod manželství, který je zpravidla časově i finančně náročnější než tzv. nesporný rozvod, a to z důvodu, že soud zkoumá příčiny rozvratu manželství. V případě, že máte s manželem nezletilé dítě, poté je celé rozvodové řízení znovu o něco náročnější, jelikož musí být nejprve rozhodnuto o výživě a výchově nezletilého dítěte. V případě, že byste chtěla s rozvodovým řízením pomoci, určitě se na nás neváhejte obrátit, naši advokáti Vám s celým průběhem rádi pomohou. Kontaktovat nás můžete zde: https://www.verdikto.com/sluzby/rozvod-manzelstvi-833 S pozdravem Jakub za tým Verdikto

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články