NemovitostiPronájem podnikatelského prostoru - co byste měli vědět?

Pronájem podnikatelského prostoru – co byste měli vědět?

Mohlo by se zdát, že je nájem jako nájem. Zákon na to ale má jiný názor, a proto v článku níže přinášíme shrnutí nejdůležitějších věcí, na které si dát pozor, když uzavíráte smlouvu na nájem nebytových prostor. Dozvíte se, čím se liší pronájem podnikatelského prostoru od běžného nájmu bytu, co si v nájemní smlouvě pohlídat nebo třeba jaká jsou rizika umístění sídla společnosti v bytě.

Nájem je jako jeden ze způsobů legálního přenechání věci k užití jiné osobě, než je osoba vlastníka, upraven občanským zákoníkem. Existuje speciální úprava na pronájem bytu nebo domu a pak také úprava pojednávající o nájmu nebytových prostor.

Podnikání a sídlo společnosti

Adresa nebo sídlo je jeden z důležitých identifikačních údajů osoby, a to ať už osoby právnické, nebo podnikající osoby fyzické. Jestliže osoba začíná podnikat, a to jakoukoliv formou, je třeba náležitě zvolit sídlo.

Nutno podotknout, že sídlo firmy, resp. společnosti lze zřídit i v klasickém bytě ve smyslu obydlí, bydliště, kde se fyzická osoba běžně zdržuje, kde bydlí. To vše za předpokladu, že tím nebude narušen klid a pořádek v domě nebo v bytě.

Zřídit sídlo tímto způsobem je tím pádem možné buď v nemovitosti, jíž je podnikatel vlastníkem, což je nejpříjemnější a nejjednodušší varianta, nebo, druhá možnost, zřídit si k takové nemovitosti nájemní smlouvu.

Pokud vás zajímá, jaká jsou rizika umístění sídla společnosti v bytě, můžete si přečíst rozhovor s jedním z našich advokátů na webu iDnes.cz.

Bydlení nebo i podnikání – než uzavřete smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Jestliže je zřizována nájemní smlouva, kdy už na začátku je jasné, že půjde o pronájem prostor primárně určených k provozování podnikatelské činnosti v prostoru nebo v místnosti, která je předmětem smlouvy, nazýváme ji smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání. Tedy má-li budoucí nájemce zájem v bytě bydlet a zvažuje, že by byt byl zároveň sídlem společnosti, pak se uzavírá nájemní smlouva k bytu.

Pokud ale půjde o klasickou situaci, kdy se bude jednat o prostory, které na první pohled nejsou vhodné k bydlení, naopak jejich určení je spíše nebytového charakteru, pak se uzavře smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání.

Veškeré informace týkající se nájmu bytu, vč. vzoru nájemní smlouvy naleznete v samostatném článku.

Pronájem podnikatelského prostoru

Ve smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání je určen předmět podnikání nebo vymezena podnikatelská činnost a obvykle alespoň okrajově nastíněny podmínky výkonu takové činnosti. Taková ustanovení je vhodné v nájemní smlouvě uvést, a to z důvodu pozdějšího rozšiřování popřípadě jiných změn, které by jedna ze stran chtěla zavést. Nájemce totiž nesmí zavádět bez souhlasu pronajímatele větší provozní změny, který by mohly pronajímatele nad přiměřenou míru poškodit. Provozními změnami se může myslet například změna vchodu pro zákazníky nebo celková změna nabízeného sortimentu. Všechny změny je ale třeba zvažovat v kontextu daného prostředí, umístění a jejich intenzity, kdy ku příkladu změna prodávaného sortimentu z původních potravin nově na oděvní textil nemusí představovat pro pronajímatele žádný problém. Změna z původních potravin na prodej domácích mazlíčků by pak ale už problém znamenat mohl…

Jestliže takové náležitosti ujednány nebyly, pak jsou strany při případném sporu odkázány na velice nejednoznačné ustanovení zákona o tom, že při nastavování parametrů užívání je možné vyjít z důvodného očekávání pronajímatele při uzavření nájemní smlouvy.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem
Pronájem podnikatelského prostoru

Reklamní tabule – kdy můžete na budovu umístit reklamu či jiné označení?

Jestliže se nájemce s pronajímatelem dohodnou a pronajímatel k takovému jednání dá souhlas, může nájemce na budovu, v níž se nalézá prostor sloužící podnikání, umístit reklamu či jiné označení. Všechny tyto reklamní tabule nebo upoutávky pak musejí být umístěny v přiměřeném rozsahu.

Pronajímatel nebytového prostoru může odmítnout poskytnutí souhlasu k umístění takového vývěsního předmětu na budově jen má-li pro to vážný důvod.

A v případě, že nájemce požádal o udělení souhlasu v písemné formě a pronajímatel se do jednoho měsíce nevyjádřil, považuje se souhlas pronajímatele za daný.

Po skončení nájmu pak samozřejmě musí nájemce všechna tato znamení, kterými nemovitost opatřil, odstranit a uvést věci do původního stavu.

Skončení nájmu – jak a kdy lze pronájem podnikatelského prostoru ukončit?

Je-li nájemní smlouva sjednána na dobu určitou, může ji nájemce vypovědět se sjednanou výpovědní dobou. Pokud tato sjednána nebyla, pak s tříměsíční výpovědní dobou. Bez výpovědní doby lze smlouvu vypovědět, jestliže:

a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen,

b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo

c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.

Stejné právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby má i pronajímatel a to tehdy, jestliže:

a) má být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo

b) nájemce porušuje hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím, že přestože jej pronajímatel vyzval k nápravě, nájemce nadále poškozuje pronajímatele, nebo je po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího podnikání.

Ve výpovědi z nájmu také musí být specifikován důvod výpovědi. Jestliže výpověď neobsahuje výpovědní důvod, způsobuje taková skutečnost její neplatnost.

V případě sjednání nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou, má strana právo jej vypovědět s šestiměsíční výpovědní dobou. A pokud je k výpovědi vážný důvod, který je řádně uveden, je výpovědní doba tříměsíční.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články