Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ‌

Jsme společnost Verdikto Group s. r. o., se sídlem Žižkova 13, Košice – mestská časť Juh 040 01, IČO: 54 625 637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I., Oddíl Sro, Vložka č. 54310/V („My“). Provozujeme webové stránky www.verdikto.cz, kde umožňujeme a zajišťujeme propagaci služeb advokátů a online právní poradnu. Při této propagaci se může stát, že bude docházet ke zpracování osobních údajů. Chtěli bychom Vás prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) informovat o všech důležitých okolnostech s tímto zpracováním spojených.‌

Ohledně zpracování vašich osobních údajů v rámci pravidel stanovených v těchto Zásadách jsme společní správci, ve smyslu čl. 26 GDPR, My a společnost Sparring s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 092 83 285 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.  C333808, tedy společně určujeme účely a prostředky zpracování.‌

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známější spíše jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.‌

Ztrácíte se v pojmech jako osobní údaj, zpracování, subjekt údajů či správce osobních údajů? Doporučujeme podívat se na základní příručku Úřadu pro ochranu osobních údajů.‌

O čem Vás v těchto Zásadách budeme informovat?‌

· jaké osobní údaje o Vás získáváme;‌

· proč je získáváme a co nás k tomu opravňuje;‌

· komu osobní údaje předáváme;‌

· jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme;‌

· o zasílání obchodních sdělení;‌

· jaké soubory cookies uchováváme a jakých služeb třetích stran využíváme; a‌

· jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.‌

Nerozumíte jakékoliv části těchto Zásad či máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů? Neváhejte nám napsat na e-mail: info@verdikto.cz.‌

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZÍSKÁVÁME?‌

Z hlediska rozsahu zpracovávaných osobních údajů rozlišujeme dvě oblasti zpracování osobních údajů.‌

Pokud jste návštěvník webových stránek, hledáte advokáta, který by Vám mohl pomoci s Vašim problémem a rozhodnete se jej kontaktovat přes náš formulář, budeme zpracovávat následující osobní údaje:‌

· jméno, příjmení a případný titul;‌

· e-mail;‌

· telefonní číslo;‌

· krátký popis Vašeho problému tak, jak nám jej sdělíte.‌

Pokud jste advokátem, kterému zajišťujeme služby propagace, budeme o Vás zpracovávat následující údaje:‌

· jméno, příjmení a titul;‌

· evidenční číslo ČAK;‌

· e-mail;‌

· telefonní číslo;‌

· sídlo;‌

· další údaje potřebné pro provedení registrace uživatelského účtu;‌

· údaje potřebné pro účely účetnictví a vystavení faktury;‌

· jakékoliv osobní údaje, které nahrajete při správě uživatelského účtu.‌

V průběhu existence Vašeho uživatelského účtu v aplikaci můžou být získány další osobní údaje, když používáte naší aplikaci, a to například ze souborů cookies a dalších činností, které budeme při správě účtu provádět.‌

2. PROČ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE‌

Zpracování osobních údajů je prováděno pro určitý účel, přičemž k tomuto účelu musí existovat právní důvod. Proč osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje (právní důvod) uvádíme vždy u daného účelu.‌

· Vytvoření účtu advokáta, vedení účtu na webových stránkách a poskytování služeb propagace‌

o Osobní údaje v rozsahu uvedeném výše využíváme pro registraci uživatelského účtu, ověření identity, správu a zlepšování funkcionalit Vašeho uživatelského účtu a také pro účely vedení účetnictví.‌

o V průběhu využívání aplikace můžete vznést reklamace či nároky, z tohoto důvodu budeme rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli řádně vyřídit Vaše nároky a reklamace.‌

o Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našeho vzájemného smluvního vztahu a náš oprávněný zájem, který spočívá v ověření Vaší identity při provedení registrace a obhajobě vlastních nároků a pro účely vedení účetnictví plnění právních povinností.‌

· Kontaktování vybraného advokáta‌

o Pokud jste návštěvníkem našich stránek, využijeme Vaše osobní údaje pro předání údajů Vámi vybranému advokátovi. Zároveň můžeme dané osobní údaje využít k uplatnění či obraně našich vlastních právních nároků.‌

o Právním důvodem pro zpracování je v tomto případě náš oprávněný zájem, který spočívá v obhajobě vlastních nároků a plnění smlouvy.‌

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě plnění vzájemné smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností a na základě našeho oprávněného zájmu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas, či jiný důvod pro zpracování na základě posouzení slučitelnosti účelu dle čl. 6 odst. 4 GDPR.‌

Vaše údaje využíváme v naší interní dokumentaci, ve které evidujeme datové toky o tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, způsoby jejich zabezpečení, zda byly Vaše údaje smazány, kdo je v rámci naší společnosti smazal a kdy, abychom byli schopni doložit náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů‌‌

3. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME‌

Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze námi a nedochází k jejich předávání dalším zpracovatelům. Pokud se však rozhodnete využít služeb konkrétního advokáta a kontaktujete jej prostřednictvím našeho formuláře, předáme informace uvedené v tomto formuláři danému advokátovi, který bude informace zpracovávat jakožto zpracovatel osobních údajů. V případech, kdy dochází k poskytování právních služeb přímo prostřednictvím online právní poradny a platformy je zpracovatelem osobních údajů dále advokátní kancelář Sparring s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 092 83 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333808.‌

Osobní údaje také mohou být předány například policejním orgánům, či jiným orgánům, a to pro účely obhajoby vlastních nároků nebo v případě, kdy nám takovou povinnost stanoví zákon. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.‌

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME‌

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – registrace a využívání funkcionalit uživatelského účtu, obhajoba právních nároků, přizpůsobování našich služeb, plnění zákonných povinností a dalších. Skutečná doba uchovávání informací se může pro jednotlivé účely lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:‌

· Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování nabídky služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.‌

· Stanovuje nám zákon, abychom údaje uchovávali? Typicky půjde o účetní předpisy, předpisy na poli daní nebo poskytování právních služeb. V takovém případě je budeme uchovávat po tuto stanovenou dobu.‌

· Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.‌

· Existuje mezi námi smluvní vztah? Budeme osobní údaje uchovávat po dobu existence tohoto vztahu.‌

· Udělili jste nám pro nějaké zpracování souhlas? Pokud ano, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu.‌

5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ‌

Přišlo Vám od nás obchodní sdělení? Pak jste našim smluvním partnerem, kterému poskytujeme naše služby. Obchodní sdělení obsahuje nabídku našich dalších služeb, či jiné nabídky na obdobné výrobky a služby.‌

Jelikož jste se dobrovolně rozhodli využívat našich služeb, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy však patřičně uvedeme, že se jedná o obchodní sdělení, včetně možnosti kdykoliv odmítnout zasílání jakýchkoliv obchodních sdělení.‌

Obchodní sdělení budeme zasílat z e-mailové adresy info@verdikto.cz, a to po dobu existence Vašeho účtu či existence vzájemného smluvního vztahu.‌

6. SOUBORY COOKIES‌

[cookie_declaration]

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:‌

· Chrome

· Firefox

· Internet Explorer

· Safari

· Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/. ‌

7. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA‌

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:‌

· právo na přístup k osobním údajům;‌

· právo na opravu;‌

· právo na výmaz („právo být zapomenut“);‌

· právo na omezení zpracování údajů;‌

· právo vznést námitku proti zpracování;‌

· právo na přenositelnost údajů;‌

· právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.‌

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.‌

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.‌

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.‌

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.‌

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.‌

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. V případě podání bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno. V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení), přestaneme Vám další obchodní sdělení zasílat.‌

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.‌

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@verdikto.cz. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.‌

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).‌

ZMĚNY ZÁSAD‌

Zásady se mohou v průběhu času měnit. Pokud ke změně dojde, budeme Vás o tom dostatečně informovat. Nemusíte se rovněž obávat a na žádost Vám zašleme původní znění těchto Zásad zpracování osobních údajů.‌

Tyto Zásady jsou účinné od 6. 9. 2021.