Dluhy a exekuceExekuce - jak probíhá a jak exekuci zastavit?

Exekuce – jak probíhá a jak exekuci zastavit?

Pojem exekuce jste všichni určitě slyšeli. Každý z nás si pod pojmem exekuce pravděpodobně představí situaci dlužníka, který není schopen splácet svůj dluh. Jak ale taková exekuce probíhá, kdo ji vede, kdo všechno se jí účastní nebo jaká práva má exekutor? Jak zjistit, kdo je v exekuci? Co vše může exekutor zabavit a jak se exekuce můžete zbavit? Vyslyšeli jsme vaše časté dotazy a sepsali jsme pro vás praktické odpovědi na situace, na které se v oblasti exekucí nejčastěji ptáte.

Exekuce, co si pod pojmem představit?

Zákon používá pro označení stran pojmy povinný a oprávněný, které jsou pro úplnou definici nejvhodnější. Nám však postačí praktičtější a veřejnosti známější označení, a sice: věřitel, tedy ten, který se domáhá vymožení svého práva formou exekuce, a dlužník, ten, který věřiteli něco dluží. Důležité je upozornit, že ač máme slovo dlužník spojené obvykle s tím, že daná osoba dluží peníze, dlužník v exekučním řízení je kterákoliv osoba, která nesplnila některý svůj závazek dobrovolně, a proto k tomu musíme být donucena exekutorem. Tedy nemusí se nutně jednat jen o peníze, můžeme mít na mysli například vyklizení bytu, nebo odevzdání věci apod.

Jak funguje žaloba na vyklizení nemovitosti jsme pro vás sepsali v samostatném článku.

Když se řekne, že je někdo v exekuci, myslíme tím, že se stal účastníkem exekučního řízení a to na straně dlužníka. Exekuční řízení jsou vedena buďto exekutorem (pověřeným soudem) anebo soudem přímo, jak bude uvedeno níže.

A co vlastně takové exekuci předchází? Jestliže dlužník neplní, věřitel (oprávněný) na něj podá některou z žalob na plnění k soudu. Pokud nesplní ani v rámci zahájeného soudního řízení a nesplní ani tehdy, jakmile jej k plnění vyzve soud, přichází na řadu právě exekuční řízení.

Pokud potřebujete podat na dlužníka žalobu na zaplacení, nezávazně nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme vše vyřešit.

Výkon rozhodnutí nebo exekuce – jaký je mezi pojmy rozdíl?

Máte dlužníka a nevíte, pro který způsob provedení vymožení vaší pohledávky se rozhodnout?

Výkon rozhodnutí je rozhodně variantou levnější, ale o to pracnější. Výkon rozhodnutí provádí soud, kdežto exekuci exekutor. Exekutor jako kvazi podnikatel si samozřejmě za svoje služby naúčtuje více peněz – zcela po právu, jeho práce je opravdu složitá a náročná a navíc náklady na vedení exekuce, odměna exekutora – to vše se vypočítává na základě zákonem stanovených pravidel a postupů.

Kterou variantu oprávněný zvolí, je zcela na jeho uvážení. Jestliže zvolí variantu výkonu rozhodnutí, musí podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí. Má to ale háček. Práci, kterou dělá exekutor, musí odvést věřitel zčásti sám. Při výkonu rozhodnutí (tedy jakési kvazi exekuci prováděné soudem, ne exekutorem) musí věřitel zjistit poměry dlužníka a navrhnout, jakým způsobem by měl být výkon rozhodnutí veden. Zároveň soud na rozdíl od exekutora nemůže provádět několik způsobů vedení exekuce současně. Pro věřitele-laika je tedy tento postup nevýhodný právě v tom, že nezná zákonná ustanovení a ne vždy je schopen zjistit poměry dlužníka, protože mu např. banky neposkytnou součinnost, jakou by poskytly exekutorovi.

Exekuce je pro oprávněného snazší volbou. Zároveň je potřeba počítat s tím, že pokud je dlužník nemajetný, může vymáhání pohledávky trvat několik let, tím spíš, že v rámci exekučního řízení je také třeba zaplatit náklady exekutora. Ty se hradí z plnění vymoženého od dlužníka.

Na požadovaný výsledek by tato volba neměla mít zásadní vliv, když oba postupy (jak výkon rozhodnutí soudem, tak vymáhání exekutorem) se snaží chránit zájem oprávněného tím, že vymůžou, co mu po právu náleží, ať už se jedná o dluhy či jiné záležitosti. Jsou také záležitosti, které nelze provést exekucí nebo naopak nelze provést výkonem rozhodnutí.

Návrh na zahájení exekučního řízení

Potřebujete pomoci s přípravou návrhu na zahájení exekučního řízení?

Nezávazně kontaktovat

Jak zjistit, kdo je v exekuci?

Jste-li účastníkem exekučního řízení, budete o tom informováni – o tom není pochyb. Když ale potřebujete zjistit, zda například člověk, kterému se chystáte půjčit finanční obnos, nebo pronajmout byt, je v exekuci, použijete veřejný rejstřík…

Centrální evidence exekucí (CEE) – jak zjistit výši exekuce?

Jedná se o veřejný rejstřík provozovaný a spravovaný Exekutorskou komorou České republiky. Centrální evidence exekucí slouží ke zjišťování informací o konkrétních exekučních řízeních, kdo je v exekuci, zda a kdy byl exekutor k exekuci pověřen, co má vymáhat nebo zda byla exekuce zastavena apod. Nahlédnutí do Centrální evidence exekucí je také odpovědí na otázku, jak zjistit výši exekuce.

Tyto informace jsou aktuální a informace o skončení exekuce (ať už z důvodu vymožení pohledávky nebo zastavení aj.) se zapisují bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů od skončení exekuce.

Výpis z CEE je pak možné získat buď na oficiálních webových stránkách www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory v Praze nebo v Brně, anebo na některé z poboček České pošty, kde jsou poskytovány služby Czech POINTu.

Elektronický náhled vyjde na 60 Kč celkem, ale jedná se o dokument informativní, není ověřený, a proto jej obvykle nelze použít pro úřední účely. Osobně u Exekutorské komory nebo na pobočkách pošty zaplatíte 50 Kč za jednu stránku výpisu, který už bude ověřeným výstupem.

Jak se zbavit exekuce?
Způsobů, jak se zbavit exekuce je více. přečtěte si, jak postupovat.

Co vše může exekutor zabavit a co zabavit nelze?

Tato otázka nutně souvisí s tím, jakým způsobem je exekuce vedena. Exekuci lze vést srážkami ze mzdy, prodejem věci (běžných věcí domácnosti, ale i nemovitosti), vyklizením, odebráním věci, provedením práce aj.

Jestliže je rozhodnuto, že exekuce má být provedena srážkami ze mzdy, exekutor nemůže přijít do dlužníkova bytu a začít zabavovat nábytek.

K onomu proslulému postupu, kdy exekutor přijde do bydliště dlužníka a „onálepkuje“ běžné movité věci v domácnosti, odborně nazývanému „mobiliární exekuce“ v praxi nedochází tak často. Pro všechny je samozřejmě nejjednodušší, když lze exekuci provést srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů.

Když už ale na „nálepkování“ dojde, existují věci, které exekutor zabavit nemůže. Jsou jimi např.:

  • běžné oděvy a obvyklé vybavení domácnosti,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
  • snubní prsten a obdobné předměty,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • věci, které dlužník nutně potřebuje k výkonu jeho povolání.

Vždy je také stanoveno životní minimum, které musí dlužníkovi i přes veškeré vedené exekuce zůstat a které nesmí být z jeho účtu strženo, i kdyby byl hned v několika různých exekucích.

Pokud vás napadá otázka, zda exekuce přechází na druhého manžela, sepsali jsme pro vás samostatný článek na toto téma.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Jak se zbavit exekuce?

Exekuce je zahájena až po marném uplynutí několika lhůt, které byly dlužníkovi dány k dobrovolnému plnění. Až teprve, jestliže dobrovolně nesplní a nesplní ani na výzvu exekutora, dojde k vymáhání samotnému. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak se zbavit exekuce, je pohledávku uhradit.

Jestliže tak nelze učinit, bude muset dlužník strpět zabírání příslušné částky každý měsíc do doby, než bude pohledávka věřitele zcela uspokojena, tj. splacena. O všech postupech jsou dlužníci vždy informováni a ideální samozřejmě je, když s exekutorem spolupracují, komunikují a jsou k dispozici, kdy je potřeba komunikovat další postup. Nepřebíráním pošty a nekomunikací se žádné problémy nevyřeší, protože nekonání je jednou z forem porušování povinností. A zásada „nic jsem nepodepsal, nic mi nehrozí“ už také dávno neplatí.

Zastavení exekuce – jak exekuci zastavit?

Exekuci je rovněž možné zastavit, a to z několika zákonem stanovených důvodů, předpokladů. Jestliže jsou tyto předpoklady splněny, exekutor řízení zastaví. Například jestliže oprávněný nesloží přiměřenou zálohu na náklady exekuce k rukám exekutora, exekutor exekuci zastaví.

Jak probíhá exekuce?

V momentě, kdy je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, nesmí dlužník se svým majetkem nijak nakládat. To je ostatně pro dlužníky zřejmě asi největší problém a zároveň problém, který bývá v souvislosti s exekučními řízeními nejčastěji diskutován.

Jádrem problému je totiž to, že i když má dlužník dejme tomu dluh ve výši 5 000 Kč za nezaplacenou pokutu za jízdu “načerno” městskou hromadnou dopravou (ke které se v průběhu soudního řízení nasčítaly náhrada nákladů řízení nebo soudní poplatek apod.), v momentě doručení vyrozumění o zahájení exekuce platí tento zákaz nakládání s veškerým majetkem na vše, co náleží do vlastnictví dlužníka vyjma základních životních potřeb svých a případně osob, které má v péči, a udržování a běžné správy majetku.

V případě, že by tento zákaz porušil a rozhodl se například prodat dům mimo exekuci, aby obdržel větší zisk, než kdyby byl dům prodán v dražbě, kterou nařídí exekutor, bylo by takové jednání neplatné. A navíc by takovým jednáním mohl kupci způsobit velké škody, které by pak dlužník sám musel hradit, čímž by se dostal do začarovaného kruhu dalších a dalších exekucí.

Praktický příklad:

Zákaz nakládání, jak již bylo uvedeno, tedy platí rovněž na nemovitosti. Může tedy klidně dojít k situaci, kdy dlužník z jemu doručeného vyrozumění zjistí, že má dluh „pouze“ ve výši 5 000 Kč a dluh do dalšího dne zaplatí v plné výši (tj. nejen dlužnou částku, ale i náklady exekuce a náklady oprávněného), exekutor zruší tento generální zákaz. Přesto však může taková situace trvat a dlužníkovi může značně znepříjemnit život. Exekutor je totiž povinen tento zákaz vydat do 7 dnů ode dne, kdy nejen že dlužník zaplatil, ale také zaslal exekutorovi návrh na skončení exekuce pro splnění povinnosti. Další čas také zabere, než exekutor uvědomí veškeré ostatní instituce, že pohledávka byla splněna, zejména pak banky, které dostaly příkaz obstavit účty dlužníka a vyplatit mu částku pouze v rozsahu životního minima.

Jaká práva má exekutor vůči dlužníkovi?

Existují případy tzv. falešných exekucí. Těm se ale dá snadno předejít, resp. dá se snadno rozpoznat falešný exekutor od pravého…

Dejme tomu, že exekutor má zařídit vyklizení bytu, který náleží věřiteli a dlužník (bývalý nájemce) se nechce vystěhovat. Exekutor má právo vstoupit do takového bytu, i když k tomu nemá souhlas (bývalého) nájemce.

Exekutor může vstoupit do vašeho bytu, aniž by měl váš souhlas, avšak musí být schopen se prokázat průkazem exekutora, který je vydáván Exekutorskou komorou a obsahuje:

a) jeho jméno, příjmení a titul,

b) označení „soudní exekutor“,

c) sídlo exekutora,

d) státní znak České republiky.

V případě, že se exekutor není schopen ani ochoten takto prokázat a přesto se dožaduje vstupu do vašeho obydlí, je na místě volat policii a nastalou situaci jim nahlásit a popsat. Pokud je exekutor skutečně exekutor, příjezd policie mu nijak neuškodí a dlužník si bude jist, že je vše v pořádku a exekutor má právo ke vstupu do obydlí.

Jestliže je exekutor skutečně oprávněn ke vstupu do obydlí, dlužník s tím nic neudělá a nemůže exekutorovi ani nijak bránit v zabrání a následném prodeji věcí. Je to pouze důsledek toho, že dlužník nehradil řádně a včas svoje pohledávky.

Princip přiměřenosti

I v exekučním řízení platí princip proporcionality, který říká, že pokud je možné dosáhnout cíle za současného co nejmenšího zásahu do práv ostatních, je třeba využít takový postup. A proto se exekutoři snaží vymáhat pohledávky nejprve méně invazivními způsoby, jako jsou například stržením částky z účtu nebo srážkami ze mzdy – po dohodě se zaměstnavatelem dlužníka. Až v případě, kdy si dlužník nadělá dluhy a není schopen nijak dostát svých závazků a dluhy uhradit, pak se přistupuje k řešením, kdy se de facto omezí fungování jeho domácnosti zabráním věcí, které nijak nutně nepotřebuje k životu a k výkonu povolání.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články