Dluhy a exekuceInsolvence - kdy je člověk v insolvenci?

Insolvence – kdy je člověk v insolvenci?

Insolvence. Tolik omílané téma a přesto téma tolik nepochopené, složité i pro studované právníky. Kdy je člověk v insolvenci, co to vlastně insolvence je a jak insolvence probíhá? To vše jsme pro vás přehledně sepsali v tomto článku.

Co je to insolvence?

Pokud bychom sáhli po definici v zákoně, nalezneme jenom řetězící se definice, kdy jedna navazuje na druhou a druhá na třetí a k pravému smyslu nebude možné se snadno dostat.

Insolvence, resp. insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je platební neschopnost dlužníka, tzv. úpadek.

Říkáme, že dlužník je v úpadku, jestliže splní zákonem dané předpoklady, nestačí být pouze platebně neschopným. Musí se jednat o dlužníka, který má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Praktickým příkladem může být dlužník, který si nabral hned několik úvěrů, nehradil měsíční splátky, a tak došlo k zesplatnění úvěru (tj. namísto běžné měsíční splátky byl povinen zaplatit celý dluh) a nyní dlužník není schopen tyto závazky uhradit.

Osobní bankrot a exekuce

Úpadek dlužníka by se také dal nazvat osobním bankrotem. To je podstatný detail, který je vhodné rozvést hned na začátku. Jestliže by dlužník měl takové peněžité závazky a bylo by možné dosáhnout jejich splacení věřiteli, dalo by se něco takového řešit formou exekuce. Tedy například tak, že by exekutor přikázal prodat dlužníkovy nemovitosti a ze získané částky by se pak splatily pohledávky.

Insolvence však přichází na řadu tehdy, když dlužník není schopen jakkoliv tyto závazky splnit, když je předlužen.

Kdy je člověk v insolvenci?

Shrnuto a podtrženo, můžeme říci, že člověk je v insolvenci, jestliže u něj byl konstatován úpadek (platební neschopnost/bankrot), kdy do úpadku se dostává tehdy, jestliže nemá žádné prostředky, jimiž by mohlo dojít k úhradě jeho dluhů, přičemž tyto dluhy jsou evidovány u vícera věřitelů.

Řešení úpadku

Bankrot neboli úpadek se dá řešit několika způsoby, které nám zákon přímo vyjmenovává. Jedná se o:

  1. konkurs
  2. reorganizaci
  3. oddlužení
  4. jiné zvláštní způsoby řešení.

Hlavním principem konkursu je úplné zpeněžení majetku dlužníka. Tím následně dojde k poměrnému uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů. Neuspokojené pohledávky po zániku konkursu nezanikají, nýbrž se jich věřitelé mohou dále domáhat.

Na rozdíl od oddlužení. V oddlužení totiž může být dlužník osvobozený od placení těch pohledávek, které dosud nebyly uspokojeny.

Reorganizace přichází v úvahu pouze pro podniky a pohledávky věřitelů jsou uspokojovány průběžně během insolvenčního řízení.

Pro fyzickou osobu pak přichází v úvahu konkurz nebo úpadek. Jednotlivé případy jsou složité a je proto lepší obrátit se s radou o pomoc na odborníka. Obecné principy insolvenčního řízení si však vysvětlíme.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem
Insolvenční řízení - kdy je člověk v insolvenci?
Insolvence a insolvenční řízení. Jak takové insolvenční řízení probíhá a kdy je vlastně člověk v insolvenci?

Jak probíhá insolvenční řízení?

Jistě je na místě otázka, jak probíhá insolvenční řízení jako takové. Na úvod nutno podotknout, že takové řízení se vede u soudu. Insolvenčním soudem dlužníka je vždy soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Znamená to tedy, že pokud by měl dlužník bydliště v Dobřanech u Plzně, jeho obecným soudem je okresní soud Plzeň – jih a jeho insolvenčním soudem pak je Krajský soud v Plzni (tj. soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka).

Insolvenční řízení se zahajuje podáním návrhu. Skutečnost, že bylo insolvenční řízení zahájeno, se může každý dozvědět z insolvenčního rejstříku. Stačí zadat toto sousloví do vyhledavače a zadat příslušné jméno vyhledávané osoby. Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný rejstřík, v němž jsou evidováni dlužníci, u nichž bylo zahájeno insolvenční řízení a i řízení již skončená (po dobu 5 let zpětně).

Kdo je to insolvenční správce?

Insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce, což je osoba, která monitoruje insolvenční řízení a poskytuje součinnost věřitelům, kteří vstoupili do insolvence za účelem uplatnění jejich pohledávek.

Průběh insolvenčního řízení

Jakmile je insolvenční řízení zahájeno (vyhláškou soudu, která je „vyvěšena“, tj. zveřejněna v insolvenčním rejstříku), mají věřitelé možnost se do započatého řízení přihlásit, resp. přihlásit pohledávky, které u dlužníka evidují.

Tedy například banka, u níž má náš dlužník zesplatněný úvěr a není schopen tento dluh hradit, přihlásí tuto pohledávku (tento neuhrazený dluh) do insolvenčního řízení. Věřitelé, kteří takto neučinili, mohou pohledávku přihlásit, a to do 2 měsíců od ode dne rozhodnutí o úpadku.

Lhůty v insolvenčním řízení jsou poměrně přísné. Navíc jedinou možností, jak se může věřitel dozvědět o insolvenci dlužníka (pokud s ním není nijak v kontaktu), je právě monitoringem insolvenčního rejstříku.

Průběh insolvenčního řízení se velmi liší v závislosti na tom, který ze způsobů řešení bankrotu byl zvolen. Účastníky řízení jsou dlužník a věřitelé. Podle toho, kolik věřitelů dlužník má, se schůze věřitelů (schůze veškerých věřitelů dlužníka) volí tzv. zástupce věřitelů nebo volí výbor věřitelů. Tito pak zastupují zájmy všech věřitelů vůči dlužníkovi, aby se urychlila komunikace v rámci insolvence.

Cílem insolvence tedy je uspokojit co nejvyšší procento věřitelů, kteří evidují pohledávky za dlužníkem a zároveň vyřešit dlužníkův bankrot tak, aby se mohl znovu vrátit k běžnému životu.

Přihláška pohledávky

Potřebujete pomoci s přípravou přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení? Neváhejte se na nás obrátit!

Nezávazně kontaktovat

Záloha na náklady insolvence

Věřitel, který podává návrh na zahájení insolvenčního řízení, musí složit zálohu na náklady insolvenčního řízení. V případě, že návrh míří proti právnické osobě, skládá se záloha ve výši 50 000 Kč. Jestliže se jedná o návrh proti fyzické osobě nebo proti právnické osobě, která není podnikatelem, skládá se záloha ve výši 10 000 Kč.

Jak se liší insolvence a exekuce?

V exekuci je možné řešit pohledávku jednoho věřitele, resp. i více pohledávek stejného věřitele. Pokud má však dlužník vícero věřitelů a pohledávky 30 dnů po splatnosti za současného předpokladu, že není schopen je plnit, pak je správnou cestou insolvence.

Je-li zahájena insolvence, vedená exekuční řízení se zastavují a uspokojení pohledávek věřitelů probíhá zásadně v rámci insolvence. Výjimku tvoří právě konkurs, kdy v případě prohlášení konkursu neuspokojené pohledávky nezanikají a věřitelé se tak mohou jejich pohledávky domáhat i v rámci již zahájeného exekučního řízení po skončení řízení insolvenčního.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články