Dluhy a exekuceUznání dluhu (vzor) – na co si dát pozor?

Uznání dluhu (vzor) – na co si dát pozor?

Uznání dluhu je na první pohled jednoduše vypadající právní institut. Na pohled druhý už však může být náročné domyslet veškeré důsledky z uznání dluhu plynoucí. Potřebujete vzor uznání dluhu? Jaké důsledky uznání může přinést?

Uznání dluhu

Uznání dluhu je jednostranný akt ze strany dlužníka, jímž uznává dluh, který má vůči věřiteli. Uznání musí mít písemnou formu. Velice důležitým detailem je, že písemně uznat lze i promlčený dluh.

Dostaneme-li se k institutu uznání, muselo takové situaci předcházet nějaké založení právního vztahu mezi osobami. Šlo tedy o nějaký smluvní vztah, kdy jedna ze stran se označuje jako věřitel (tj. oprávněný) a druhá jako dlužník (tj. povinný). tento právní vztah byl nutně založen jednáním obou stran. Typicky se mohlo jednat o zapůjčení peněz mezi známými, smlouvu o úvěru apod.

Kdy uznání použít?

Účelem uznání dluhu je nikoliv zajištění dluhu samotného jako je tomu například při zástavě, nýbrž jde spíše o zlepšení procesního postavení věřitele. Uznáním dluhu totiž dlužník prohlašuje, že uznává existenci dluhu (ať už peněžitého či nepeněžitého) co do důvodu a výše. Tedy pro jakýkoliv případný další spor (pro neuhrazení dluhu) před soudy je toto jasný signál soudci, že dlužník si byl vědom toho, že dluh existuje a z jakého důvodu a že existuje v této výši a je povinen jej uhradit. Soud se již nemusí dále zaobírat původním závazkem (např. smlouvou o zápůjčce) a posuzovat, zda byla smlouva řádně uzavřena a zda je nárok žalobce (věřitele) oprávněný, protože společně se žalobou mu bylo předloženo také uznání učiněné ze strany dlužníka, které je jeho jasným utvrzením, že dluh existuje a je nárokován platně.

Jak je již poznamenáno výše, uznán může být i dluh, který je již promlčen. To, že je dluh promlčen totiž znamená pouze to, že jej nelze po dlužníkovi vymáhat, a to ani výzvami ani v rámci soudního řízení. Promlčením však nárok věřitele na neuhrazený dluh nezaniká!

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem
Uznání dluhu
Uznání dluhu je jednostranný akt dlužníka vůči věřiteli, kterým uznává svůj dluh.

Tedy jestliže si je věřitel vědom skutečnosti, že je již dluh promlčen a nelze jej vymáhat, může svému dlužníkovi předložit dokument o uznání dluhu. Jestliže dlužník uzná dluh co do důvodu, na základě jehož dluží, i co do celkové výše, pak se k jakékoliv pozdější námitce promlčení dluhu ze strany dlužníka nepřihlíží.

Samozřejmě se může stát, že dlužník sice uzná důvod vzniku tohoto dluhu, uzná, že dluží, ale nebude s to uznat plnou výši dlužné částky, uzná jen její část. V takovém případě je uznaná část považována za nespornou a v případném pozdějším sporu se tedy bude jednat pouze o části, kterou dlužník neuznal.

Písemné uznání, jímž však dlužník uzná pouze důvod a nikoliv výši dluhu, nelze považovat za důvod k přerušení promlčecí doby. Proto se takového plnění musí věřitel po dlužníkovi domáhat jedině soudní cestou (podáním žaloby je totiž promlčecí doba zastavena).

Co musí uznání dluhu obsahovat?

Samozřejmě existují již sepsané vzory uznání dluhu a je dobré se jimi inspirovat. Zároveň je třeba vždy zkontrolovat, že vaše listina o uznání dluhu obsahuje alespoň následující náležitosti:

  • označení původních smluvních stran a označení ve prospěch kterého věřitele je uznání prohlašováno
  • důvod vzniku dluhu a označení spojitosti s původním právním vztahem (např. prohlášení, že dlužník uznává dluh plynoucí ze smlouvy o zápůjčce č.1234 ze dne 12.11.2018 a důvod je patrný z upomínky o zaplacení dluhu ze dne 12.11.2019 adresované dlužníkovi)
  • výši dlužné částky (popř. rozsah, jedná-li se o nepeněžité plnění)
  • vyjádření příslibu dlužníka dluh uhradit
  • datum a místo
  • podpis dlužníka

Existují i další jednání dlužníka, která se považují za uznání dluhu, nikoliv však v případě, že je pohledávka věřitele promlčena. Může jít o případ, kdy dlužník platí úroky z dlužné částky nebo plní-li dluh zčásti. Platí-li úroky z dlužné částky, zákon vyslovuje domněnku, že dlužník uznává dluh v té výši, z níž platí úroky. Jestliže plní dluh z části, zákonná domněnka nám říká, že toto jednání dlužníka značí, že uznal i zbytek dluhu, jestliže tak lze soudit i z okolností.

Uznání dluhu vzor 2022

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články