Dluhy a exekuceMoratorium a mimořádné moratorium 2021

Moratorium a mimořádné moratorium 2021

Nejjednodušší možná definice, která popisuje význam moratoria, říká, že moratorium je možnost odložení splatnosti závazku. Jakmile budeme po významu slova pátrat dál, dozvíme se, že se jedná o odložení splatnosti z důvodu určitých mimořádných okolností.

Co si pod pojmem moratorium představit?

Jedná se o institut sloužící k ochraně dlužníka před jeho věřiteli. Podle ustanovení insolvenčního zákona má dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku, tj. neschopnosti splácet své dluhy věřitelům.

Standardním postupem by bylo vyhlásit úpadek v momentě, kdy dlužník zjistí, že není schopen splácet své dluhy věřitelům. Jestliže se dlužník dostal do platební neschopnosti, může prokázat, že uplynutím doby, na níž je moratorium vyhlášeno, bude opět schopen svoje závazky splnit. Povede-li se mu uvedené prokázat, insolvenční soud vyhlásí moratorium, jímž uloží dlužníkovi další lhůtu k plnění jeho povinností. Navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria smí dlužník-podnikatel do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, pak do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem. Hlavním účinkem vyhlášeného moratoria je nemožnost vydání rozhodnutí o úpadku.

Mimořádné moratorium v souvislosti s Covid – 19

Současná situace s sebou přinesla nové výzvy i hrozby, proto se i právní řád snažil přizpůsobit, a to například zavedením mimořádného moratoria, pro dlužníky přívětivější varianty běžného moratoria. Mnohým podnikatelům se nedostávalo žádných příjmů v důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid-19, tj. bez vlastního zavinění, přitom však nesli mandatorní výdaje. Snadno se tak mohli dostat do platební neschopnosti či předlužení a tím formálně naplnit znaky úpadku podle insolvenčního zákona. Uvedený stav byl (popř. je) přitom dočasný.

Dostali jste se do nepříznivé situace, ve které nejste schopni splácet své dluhy? Poraďte se s advokátem na dalším postupu a předejděte zhoršení situace zapříčiněné nesprávným postupem.

Moratorium

Dostali jste se do nepříznivé situace a potřebujete se poradit, jak dále postupovat? Rádi vám pomůžeme.

Nezávazně kontaktovat
Moratorium a mimořádné moratorium
Přečtěte si, za jakých podmínek je možné odložit splatnost závazků

Mimořádné moratorium se od toho stávajícího, standardního liší především tím (tedy vedle skutečnosti, že úpadek musel být převážně způsoben v důsledku okolností souvisejících s mimořádnými opatřeními při epidemii), že dlužník nepotřebuje souhlas většiny věřitelů k tomu, aby mimořádné moratorium mohlo být vyhlášeno. Tento souhlas je zapotřebí až v případě, kdy dlužník žádá o prodloužení mimořádného moratoria nad základní délku 3 měsíce o další 3 měsíce (dále, tj. na víc než 6 měsíců, délku mimořádného moratoria navýšit nelze).

Žádá-li dlužník o moratorium, musí příslušnému insolvenčnímu soudu doložit:

  • Návrh na vyhlášení moratoria obsahující všechny skutečnosti, které odůvodňují, proč by mělo být vyhlášeno
  • Seznamy a listiny potvrzující a prokazující skutečnosti obsažené v návrhu
  • Poslední účetní uzávěrku
  • Písemné prohlášení většiny věřitelů s úředně ověřenými podpisy, že s vyhlášením moratoria souhlasí (toto neplatí u mimořádného moratoria, zde postačí čestné prohlášení dlužníka)

Moratorium je účinné od zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium.

Praktický příklad:

Pan Kokožka je jednatelem ve společnosti Pomůžeme s.r.o., která dodává veškeré hygienické potřeby do hotelů v celém kraji. V důsledku vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 byly veškeré hotely, kam společnost dodává své výrobky, uzavřeny. Společnost tak neměla žádné příjmy, ale musela hradit výdaje na zaměstnance, pronájmy prostor atd. Pomůžeme s.r.o. se tedy dostala do úpadku. Jednatel společnosti tedy podal insolvenční návrh. Zároveň do 7 dnů od podání tohoto návrhu, podal také návrh na vyhlášení mimořádného moratoria a předložil soudu veškeré potřebné údaje (viz body výše). Soud návrh přijal a zveřejnil rozhodnutí o jeho vyhlášení, čímž začalo být moratorium účinné na dobu tří měsíců, jak bylo uvedeno v návrhu pana Kokožky. Tím byl společnosti dán další čas k vyřešení situace ku prospěchu všech zúčastněných stran. Jestliže by tři měsíce nepostačovaly, lze mimořádné moratorium ještě dále prodloužit.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články