Rodinné právoDohoda o péči o dítě - kdy a jak ji uzavřít?

Dohoda o péči o dítě – kdy a jak ji uzavřít?

Na začátek je třeba říci, že není dohoda jako dohoda; rozeznáváme několik případů, kdy dohodu o péči o dítě použít. V on-line prostředí je k dispozici spousta vzorů písemných dohod o péči o dítě. Než však některý z nich použijete, je dobré informovat se o jednotlivých možnostech. Každá dohoda o péči o dítě je totiž koncipována pro jiné okolnosti případu.

Dohoda o péči o dítě obecně

Ve valné většině případů se k dohodě o péči o dítě přistupuje mezi rodiči, kteří již nadále neplánují společnou budoucnost, rozchází se anebo se rozvádějí.

Máme-li vysvětlit elementární rozdíl v pojmosloví a v zavedené právní úpravě, pak nutno uvést, že právo vnímá rozdíl mezi sezdaným párem (manželi) a nesezdaným párem (druhy). Ochrana práv dítěte je však stejná v obou případech, ač jsou rozvod/rozchod úplně rozdílné procesy – alespoň z hlediska práva.

Toto rozlišování rozhodně neznačí zastaralost našeho právního řádu, jak by se někomu mohlo zdát a nesouvisí s rozlišováním dětí na manželské a nemanželské. Jediným důvodem tohoto rozlišování je, že naše právo se snaží motivovat páry k uzavírání manželství, neboť představuje vyšší právní jistotu pro děti manželů, resp. se snaží zaručit, že i v případě rozvodu bude o děti náležitě postaráno.

Zkrátka český právní řád přisuzuje institutu manželství jinou váhu, než párům nesezdaným. Z manželství totiž plynou jak práva, tak povinnosti a manželé se zavazují k plnění obojího. Nejlepší zájem dítěte stojí vysoko nad tímto vším.

V souvislosti se zde uvedeným je pak třeba rozlišovat mezi rozvodem a rozchodem. Jestliže se rozchází druh s družkou, je na jejich uvážení, jak se dohodnou na úpravě poměrů k nezletilému dítěti. Až teprve v okamžiku, kdy dohoda není možná, nebo její ustanovení nejsou dodržována, se rodič nebo oba rodičové obrátí na soud, aby autoritativně upravil povinnosti jednotlivých rodičů k dítěti.

Jestliže se rozvádí manžel s manželkou a mají nezletilé dítě, soud jejich manželství rozvede pouze, pokud se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil a pokud se manželé dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Pokud si nejste jisti, jak rozvodové řízení probíhá, jak dlouho takový rozvod trvá či zda je nutné mít rozvodového právníka, připravili jsme pro vás průvodce rozvodovým řízením.

Sezdaný pár (manželé)

Jak již bylo nastíněno výše, manželství může rozvést pouze soud. Rozvody se rozlišují na sporné a nesporné (resp. slovy zákona na rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství). V případě sporného rozvodu a úpravě poměrů nezletilého dítěte i o úpravě majetkových poměrů rozhoduje konstitutivně soud.

U rozvodu nesporného je situace jiná. Tehdy soud schvaluje již existující dohodu rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte i o úpravě majetkových poměrů mezi manželi.

Dohoda o péči o dítě je zákonem požadována především proto, aby se co nejvíce eliminovaly takové případy, kdy se manželé rozvádějí a poměry k dětem mezi sebou neupraví a nejvíce pak v takovém stavu trpí právě jejich potomci, a to nejen psychicky, ale i materiálně.

Sezdaný pár, který se tedy rozhodne pro rozvod nesporný, je schopen se na úpravě poměrů domluvit, musí přistoupit k sestavení dohody o péči o dítě. Stále se jedná o fázi mimosoudní. Dohoda o péči o dítě může vypadat jako kterákoliv jiná smlouva, neboť v dohodě musí být náležitě označeny strany, které dohodu uzavírají a také náležitě označeno dítě, na nějž se účinky dohody mají vztahovat (to proto, aby bylo jasné, že v případě vícera společných potomků manželů bude skutečně pomýšleno na všechny děti), musí být specifikován předmět dohody a způsob jeho naplnění, určeno četnost a výše plnění, pokud je plnění ujednáno, o datu uzavření dohody a podpisu stran nemluvě – ty jsou samozřejmostí.

Taková dohoda by byla nejlepší pro případ pozdějších sporů či soudního řízení (např. z důvodu neplnění jedné strany).

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem
Dohoda o péči o dítě
Dohoda o péči o dítě je jedním z předpokladů pro úspěšný rozvod manželství (nesporný). V případě, že se manželé nemohou na úpravě poměrů k nezletilému dítěti domluvit, rozhodne o péči soud.

V dohodě si manželé sjednají, kdo bude mít nezletilé dítě v péči, popř. zda bude péče o dítě vykonávána střídavě (a pak tedy v jakém intervalu), sjednají si, v jaké výši má případně druhý z manželů přispívat na péči o dítě a na jeho potřeby. Jak se bránit v případě, že není výživné řádně placeno, si můžete přečíst v samostatném článku „Dlužné výživné – kdy a jak podat žalobu?“

V případě vypořádávání poměrů nezletilých dětí totiž nejde jen o to určit, kdo bude mít dítě v péči, tj. u koho bude bydlet, kdo jej bude šatit, zajišťovat jeho potřeby, rozvíjet jeho osobnost, zkrátka starat se o něj po všech stránkách, ale také jak se na takové péči budou rodičové dítěte podílet, zda mají přispívat jen finančně, nebo materiálně apod.

Zároveň je vhodné určit, zda styk s dítětem je rodičovým právem, anebo povinností. Jestliže je totiž povinností, pak ten, kdo má dítě v péči, může na styku s dítětem trvat, ač se dohodnutý styk (z jakéhokoliv důvodu) konat nemůže.

Např. matka má dítě v péči a otec má povinnost pečovat o dítě vždy o víkendy. Tentokrát však otec namítne, že jede o víkendu na výlet a nemůže se o dítě postarat. Matka může na předání dítěte do péče trvat, neboť je otcovou povinností o dítě pečovat, resp. je povinen tuto péči zajistit.

Nesezdaný pár (druhové)

K úpravě poměrů dítěte v nesezdaném páru soudní ruka nedosáhne, nebo alespoň ne do chvíle, dokud jsou druh a družka schopni se domluvit. Tehdy uzavřou mimosoudní dohodu o péči o dítě a rozejdou se.

Až v momentě, kdy nastane problém, se obrátí na soud s návrhem na úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Soud jejich případ projedná, vezme v úvahu všechna podložená tvrzení a rozhodne, jak budou poměry upraveny. V případě, že je z dohody patrné, k čemu se strany zavázaly, může soud rozhodnout o tom, že jedna strana má uhradit straně druhé výživné na dítě i zpětně.

Dohoda o péči o dítě

Potřebujete připravit dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a nejste si jisti, jak postupovat? Pomůžeme vám!

Nezávazně kontaktovat

Forma dohody o péči o dítě

Nejjistější a objektivně nejvýhodnější formou dohody o péči o dítě je písemná dohoda, jak je popsána výše. Její forma však není zákonem určena. Dohoda o péči o dítě proto může mít jen podobu e-mailu, nebo se může jednat pouze o dohodu ústní. V takových případech však narazíme na faktickou nevymahatelnost povinností z dohody plynoucích. Když totiž jeden z rodičů předstoupí před soud s pouhým tvrzením, že druhý rodič mu slíbil přispívat na péči o dítě ve výši 3 000 Kč každý měsíc v hotovosti při předání dítěte, bude zřejmě fakticky nemožné něco takového prokázat a nebude tedy možné zpětně takovou částku rodiči přiznat.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články