Rodinné právoRegistrované partnerství v ČR - jak funguje?

Registrované partnerství v ČR – jak funguje?

Co je to registrované partnerství? A jaká je úprava registrovaného partnerství v ČR? V poslední době se jedná o jednu z nejdiskutovanějších problematik rodinného práva. Proč je tomu tak si přečtěte v následujícím článku.

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví. Jednoduše by se dalo říci, že se jedná o manželství, avšak osobami žijícími v soužití, jsou osoby stejného pohlaví. V praxi je však mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím mnoho rozdílů.

Obecně je společnost ohledně daného tématu poněkud rozpolcená. I samotný zákon z roku 2006 si musel projít dlouhou a náročnou cestou. V rámci jeho přijímání byl odmítnut prezidentem republiky, načež toto prezidentovo právo veto bylo následně přehlasováno a zákon tak byl po dlouhých dnech plných napětí konečně přijat.

Registrované partnerství v České republice

V České republice je registrované partnerství upraveno zákonem z roku 2006. Od roku 2006 zavedená úprava však nedostála potřebných změn. Ač v leckterých ostatních zemích je právní úprava pro registrované partnery optimálnější, v českém právním řádu není institut registrovaného partnerství postaven na roveň institutu manželství. V čem je tedy rozdíl?

V registrovaném partnerství se obě strany tohoto svazku nazývají partneři, popřípadě nikoliv slovy zákona – partnerky. Partneři se mohou navzájem zastupovat v běžných záležitostech nebo přijímat běžná plnění, stejně jako mohou mezi sebou i manželé.

Partnerství nemůže uzavřít:

– osoba mladší 18 let

– osoba s omezenou svéprávností v této oblasti

– či osoba, která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá. Dále pak nelze uzavřít registrované partnerství mezi osobami příbuznými v linii přímé a sourozenci. Další podmínkou také je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Odlišný postup od uzavírání manželství je stanoven pro samotné uzavírání registrovaného partnerství. Manželství lze totiž uzavřít na téměř kterémkoliv matričním úřadě před starostou (popř. jinou k tomu osobou), kdežto registrované partnerství lze uzavřít pouze na 14 k tomu určených úřadech a pouze před matrikářem.

Vyživovací povinnost mezi partnery je zákonem zakotvena, existuje i institut vyživovací povinnosti po zrušení partnerského soužití – samozřejmě nárok na takové výživné vzniká až splněním stanovených podmínek.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Registrované partnerství a poměry k dětem

Největším problémem a zřejmě také nejdůležitějším důvodem, proč otázka registrovaného partnerství je tak diskutovaným tématem, zůstává otázka dětí. Existence partnerství nepředstavuje dle právního řádu žádnou překážku výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči dítěti, které případně má jeden (nebo i oba) z partnerů z předešlých soužití (ať už manželských či jiných). Má-li partner vychovávat dítě, podílí se na jeho výchově i druhý partner. Tento druhý partner však nemůže vychovávané dítě přiosvojit.

Toto přiosvojení dítěte je umožněno pouze manželům, tedy manžel může přiosvojit dítě druhého manžela. Jak registrovaným partnerům, tak i druhům a družkám (osobám žijícím společně bez právního svazku, pouze fakticky vzato) tento postup není dovolen.

V praxi často nastává situace, že oba registrovaní partneři se o dítě starají, pečují o něj, materiálně jej zabezpečují – oba stejně – avšak zákonem uznaným rodičem je pouze jeden z nich.

Je tomu tak i v případě osvojování dětí. Osvojit může pouze partner jako jednotlivec, není možné, aby partneři osvojili dítě jakožto pár. Osvojené dítě tedy bude mít (jestliže bude osvojeno jedním z partnerů) vždy jen jednoho rodiče – právního rodiče, kdežto druhý zůstane jen faktickým rodičem.

Z toho plynou samozřejmě i další nepříjemnosti spojené především se zánikem registrovaného partnerství. Tedy rozpadne-li se partnerské soužití, faktický rodič nemá právo nárokovat si jakýkoliv kontakt s dětmi a ani naopak. Ve vztahu k faktickému rodiči jsou děti vyloučeny ze zákonné posloupnosti při dědění z role dětí zůstavitele.

Zákon tuto problematiku zatím neupravuje, možná vzhledem ke kontinuálnosti vývoje právního prostředí v České republice a také z důvodu, že nikdy v minulosti tato problematika nebyla naším právním řádem upravována. Registrované partnerství je totiž poměrně novým institutem a právní řád u nás ještě nedostál změn, které by zasluhoval a které jsou v mnohých právních řádech evropských států běžné.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články