Společné jmění manželůDohoda o zúžení SJM - co znamená a kdy ji uzavřít?

Dohoda o zúžení SJM – co znamená a kdy ji uzavřít?

Abychom správně porozuměli tomu, jak lze zúžit SJM, nejprve si vysvětlíme, co vlastně tato tři písmenka znamenají a jak moc mohou ovlivnit život manželům. Vysvětlíme si, jak SJM vzniká, jak funguje zúžení jmění manželů v rámci smluveného režimu, režim zúženého SJM detailněji přiblížíme a dozvíte se také, kolik zúžení SJM stojí.

Co je to SJM?

SJM neboli společné jmění manželů není v české právní úpravě žádnou novinkou. Dříve jsme na něj ovšem mohli narazit pod značkou „bezpodílové spoluvlastnictví“. A i když předchozí název možná trochu více napovídal tomu, jak takové SJM funguje, přistoupilo se k názvu novému. Zejména vzhledem k tomu, že součástí společného jmění manželů, jak bude uvedeno níže, jsou jak aktiva, tak i pasiva, resp. dluhy, což z původního výrazu ne nutně vyplývá.

Občanský zákoník nám říká, že vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů.

Podmínka „a není vyloučeno z právních poměrů“ je možná trochu zavádějící, má však jednoduché vysvětlení. Z právních poměrů, resp. vztahů, jsou vyňaty takové věci, u nichž nelze připustit, aby byly předmětem právních vztahů (aby se s nimi např. obchodovalo), tedy části lidského těla, které nelze bezbolestně oddělit a které se neobnovují, a dále pak věci, které nejsou společensky nijak významné, užitečné a nemají hodnotu. Obvykle to není žádná z věcí, kterou klasicky máme každý doma. Ku příkladu za takovou věc můžeme považovat hromadu špinavého sněhu.

Do SJM řadíme, jak majetek, aktiva, která získali manželé společně nebo jeden z nich, tak také i pasiva. Tedy dluhy, k nimž se společně nebo jeden z nich v průběhu manželství zavázali. V konkrétních případech mohou nastat rozdíly a výjimky s ohledem na účel převzatého dluhu apod. Není tedy vždy pravdou, že každý dluh, který se jeden z manželů zaváže splácet, nutně ihned spadá do SJM.

Jak SJM vzniká?

Přesný okamžik vzniku SJM je spíše filosofickou otázkou. Rozhodně ale můžeme říci, že SJM vzniká uzavřením manželství, jestliže si manželé předem formou veřejné listiny nesjednali, že SJM nevznikne.

Režimy SJM

Zákon povoluje hned několik režimů, v nichž je možné SJM vést a spravovat. Jsou jimi:

1. Zákonný režim

2. Smluvený režim (zúžení, rozšíření, oddělení, vznik ke dni zániku manželství)

3. Režim založený rozhodnutím soudu (např. soud rozhodne o oddělení jmění manželů)

Jestliže si manželé nesjednají formou veřejné listiny nic jiného, automaticky dojde k nastolení zákonného režimu SJM hned po uzavření manželství. Tedy dojde k situaci podle definice výše. A sice že vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů.

To znamená, že nikoliv věci, které již každý z nich vlastnili, ale cokoliv od doby uzavření manželství nabydou společně, nebo jeden z manželů do vlastnictví, bude automaticky patřit i druhému manželovi.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem
Zúžení SJM
Zúžení SJM cena

SJM je svým způsobem bezpodílové spoluvlastnictví, jehož ústřední myšlenka může být náročná na pochopení. Nelze říci, že když manželé nabydou do vlastnictví dům, patří polovina manželce a polovina manželovi; celý dům patří manželce a ona je v jejím právu disponovat celým domem omezena pouze tím, že ten samý dům patří celý taktéž jejímu manželovi.

Dům by se rozdělil na dvě poloviny teprve až v případě, že by muselo dojít na vypořádání společného jmění manželů, například při rozvodu.

Smluvený režim, jak již evokuje samotný název, je určen pro ty manžele, kteří nesouhlasí s vedením jejich majetku v zákonném režimu a uzavřou spolu smlouvu o manželském majetkovém režimu.

Nutno podotknout, že možnost uzavřít tuto smlouvu mají nejen manželé, ale také snoubenci, kteří se teprve mají stát manželi. Taková smlouva pak nabude účinnosti uzavřením manželství.

Smluvený režim má několik modifikací a může spočívat v: režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Zúžení SJM

Zúžení SJM musí být provedeno formou veřejné listiny. Tu je možné nechat si sepsat manželi vybraným notářem (zúžení SJM – cena se liší).

Zúžení jmění manželů je jednou z možností, jak založit smluvní režim společného jmění, který bude rozdílný od režimu stanoveného zákonem. Na první pohled lze říci, že je to jasná volba pro ty, kdo nechtějí později řešit majetkové neshody. Jistou překážkou však může být cena za zúžení SJM. Ne snad proto, že by byla její výše nějak závratná. Spíše z důvodu jisté revolty proti tomu, že SJM vzniká automaticky ze zákona a komu se to nelíbí, musí zaplatit za řešení, které mu bude nejlépe vyhovovat.

Zúžení SJM cena

Obvyklou cenu nelze stanovit, protože cena za soupis dohody o zúžení společného jmění manželů se stanovuje procentuálně z částky vyjadřující hodnotu majetku, který je předmětem této dohody.

Smlouvy o zúžení SJM neznamenají spory mezi manželi a je naprosto přirozené a obezřetné takovou smlouvu uzavřít. Obvykle jsou smlouvy uzavírány za účelem snížení dopadů případných podnikatelských rizik na rodinu podnikatele a její finanční zázemí, majetkové poměry.

Jestliže se například podnikatelka, manželka, dostane do dluhů souvisejících s tímto podnikem, nebude moci ručit majetkem, který je právě dohodou o zúžení SJM přiřčen jejímu manželovi do výlučného vlastnictví, čímž bude zbytek majetku v rodině ochráněn před dluhy manželky.

Smlouvu o zúžení SJM lze nadále měnit, ale zase jen smlouvou mezi příslušnými smluvními stranami.

Zúžení SJM

Potřebujete připravit dohodu o zúžení společného jmění manželů? Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.

Nezávazně poptat

Zúžení SJM před rozvodem

Další situací, kdy tento institut manželé využívají, je zúžení SJM před rozvodem. A to proto, aby se urychlilo následné rozvodové řízení. Samozřejmě záleží na tom, jaký typ rozvodu manželé zvolí. Pro případ, že by volili nesporný rozvod, tj. rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství, je lépe dát přednost dohodě o vypořádání SJM, nežli zúžení SJM.

Dohoda o vypořádání SJM, tj. o tom, že se manželé dohodli na svých majetkových poměrech, bydlení apod. po rozvodu je totiž podmínkou pro to, aby rozvod mohl být veden jako nesporný. Bylo by tedy zbytečné nejprve jmění zúžit a až pak vypracovat tuto dohodu.

V případě, že je však mezi manželi výlučné vlastnictví jednoho z nich nesporné jen zčásti, jistě je na místě tuto nespornou část vyřešit zúžením společného jmění a následnou spornou část vyřešit v rámci soudního sporu.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články