NemovitostiOdvolání daru pro nevděk - jak a kdy můžete dar odvolat?

Odvolání daru pro nevděk – jak a kdy můžete dar odvolat?

Darovali jste příbuznému či známému hodnotnou věc a on se k vám poté začal chovat neslušně nebo vám jinak ublížil, a vy byste chtěli svůj dar zpět? Pro tyto situace právní řád upravuje tzv. odvolání daru pro nevděk. V článku se vedle podmínek pro odvolání daru dozvíte také, jak je právním řádem obecně upraveno darování a na co je při darování potřeba myslet. Odpovíme také na otázku, jak se odvolání daru pro nevděk liší od odvolání daru pro nouzi, a zda lze požadovat vrácení daru jen proto, že jsme si darování rozmysleli? Čtěte níže…

Odvolání daru (2022) – posouzení nároku zdarma

Darovali jste blízkému či někomu jinému movitou nebo nemovitou věc a chcete dar odvolat? Pokud si nejste jisti, zda máte na odvolání daru nárok, napište nám. Zdarma pro vás nárok na odvolání daru posoudíme a pomůžeme s dalším postupem.

Pro posouzení zdarma prosím klikněte na tlačítko “Zdarma posoudit nárok” a popište nám vaši situaci.

Chcete dar vrátit?

Zdarma pro vás posoudíme, zda máte nárok na vrácení daru. Popište nám vaši situaci a my se vám ozveme.

Zdarma posoudit nárok

Darování a darovací smlouva

Darování je jedním z nejtypičtějších a nejstarších institutů upravených naším právem. Již staří Římané měli hned několik zásad pro správný postup při darování, stanovené sankce v případě nedodržení dohod a podobně.

V současnosti platí, že uzavřením darovací smlouvy, resp. darováním (smlouva může být uzavřena pouze ústně, aniž by se někde podepisovaly dokumenty o darování) dárce převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá. To je nejčastější varianta, přičemž podmínkou pro to, aby bylo toto jednání vyhodnoceno jako darování, je jeho bezplatnost.

Nesmí se v žádném případě jednat o úplatné jednání. Jestliže by za převedení věci do vlastnictví byla požadována finanční náhrada, jednalo by se o smlouvu kupní a ustanovení o smlouvě darovací by nebyla aplikovatelná.

Nesmí se jednat ani o protiplnění. To bychom se zase posunuli do ustanovení o smlouvě směnné.

Vzor darovací smlouvy si můžete zdarma stáhnout zde.

Zajímavostí je, že za dar se považuje už jen uzavření darovací smlouvy v tom smyslu, že dárce se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný nabídku přijímá. Tedy nemusí jít o faktické předání věci z ruky do ruky, nýbrž i jen příslib takového předání. Faktické předání věci z ruky do ruky by totiž představovala jistě nemalou obtíž, kdyby se mělo jednat o věci, jako jsou třeba domy nebo auta.

S výše nadepsaným se pojí další zajímavost občanského práva, a sice ta, že jestliže osoba slíbí, že bude darovat, není zákonem vázána později skutečně darovat, avšak ten, kdo byl v očekávání daru má oproti tomu, který slíbil, že bude darovat, nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v očekávání daru.

Slíbení daru – co když k darování nedojde?

Příkladem může být situace, kdy osoba slíbí, že jiné osobě daruje pozemek. Osoba v očekávání daru si nechala zřídit k pozemku služebnost od souseda, a to za úplatu. Ke slíbenému darování však nedojde. Za těchto okolností může osoba, která byla v očekávání daru požadovat náhradu za sjednanou služebnost od osoby, která slíbila, že pozemek daruje.

Odvolání daru

Možná se může zdát zvláštní, že institut odvolání daru je něco skutečně aktuálního a právním řádem akceptovatelného. Ze strany jedné je to jistě úprava, která svým způsobem snižuje právní jistotu, resp. jak si může nový vlastník, který nabyl věc darováním do vlastnictví, být jist tím, že o rok později nepřijde původní vlastník s nárokem na vrácení daru…

Odvolání daru má však své přesné náležitosti, které musí být splněny, aby mohl být dar odvolán. Tudíž se dá říci, že nejde o nepřiměřené snižování právní jistoty. Odvolat dar lze totiž pouze za předpokladu, že se dárce dostal do nouze (odvolání daru pro nouzi), anebo že obdarovaný dárci ublížil (odvolání daru pro nevděk), a to za dalších podmínek specifikovaných níže.

Odvolání daru pro nouzi

Dar může být odvolán, jestliže dárce upadl do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen (typicky výživu dětí). Není to však jediná možnost…

Dar může být odvolán a věc vydána zpět, anebo se mohou strany domluvit, že si obdarovaný věc ponechá, ale zaplatí dárci jeho obvyklou cenu (maximálně ve výši, v níž se dárci nedostává prostředků k výživě.

Pozor, nic z odvolání daru pro nouzi neplatí, jestliže obdarovaný je v podobné nouzi jako dárce. V takovém případě si věc nechá a sám z ní čerpá užitky.

Právo odvolat dar nemá takový dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo svou hrubou nedbalostí.

Zajímavostí je, že právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice, avšak zákon zde konstruuje pojistku pro případ, že by dárce daroval mimo rodinu, aniž by zaopatřil svoje děti (resp. ty, k jejichž výživě je povinen). Jestliže dárce neuplatní právo odvolat dar, může osoba, jíž se nedostává základní výživy, kterou jí má dárce poskytovat, požadovat po obdarovaném, aby obdarovaný doplnil to, čeho jí dárce nemůže poskytnout, ač by měl.

Odvolání daru

Rádi byste svůj dar odvolali a nejste si jisti, jak v takové situaci postupovat? Napište nám, vše s vámi projdeme a celou situaci posoudíme.

Nezávazně kontaktovat
Odvolání daru pro nevděk
Darovali jste blízkému či jiné osobě dar a rádi byste jej získali zpět? Přečtěte si, jak funguje institut odvolání daru pro nevděk a pro nouzi.

Odvolání daru pro nevděk

Odvolání daru pro nevděk je institut použitelný v momentě, kdy později po tom, co darování proběhlo, došlo ke změně okolností v tom smyslu, že se obdarovaný choval zle, ublížil dárci nebo jej jinak poškodil.

Stejně jako ve výše nadepsaném případě může dárce žádat vydání celého daru a jestliže to není možné, pak smí žádat zaplacení obvyklé kupní ceny daru.

Odvolání daru je aplikovatelné jak na případy, kdy k takovému poškození dárce ze strany obdarovaného došlo úmyslně, tak i na situace, kdy šlo o hrubou nedbalost obdarovaného.

Nevděkem se rozumí ublížení dárci, zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké apod.

Mohu dar odvolat kdykoliv nebo musí být splněna lhůta pro odvolání daru?

Dárce může obdržet to, co daroval, zpět v důsledku uplatnění práva na vrácení daru pro nevděk do jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil (popř. do jednoho roku ode dne, kdy se dárce dozvěděl o tom, že mu obdarovaný ublížil – ne vždy je to totiž ublížení přímo osobě dárce, a tudíž se začátek počítání lhůty může v tomto případě lišit).

V případě odvolání daru pro nouzi není stanovena lhůta, do kdy musí být tento dar odvolán, aby bylo odvolání účinné. V tomto případě zkrátka dárce uvědomí obdarovaného, že se dostal do nouze a není schopen se uživit (nebo uživit osoby, které za zákona musí živit) a žádá vrácení daru či úhradu jeho obvyklé ceny.

Mohu se vzdát práva na odvolání daru?

Dárce se nemůže svého práva na odvolání daru vzdát, neboť zákon konstruuje minimum případů, kdy je možné dar odvolat, a to jen k ochraně těch nejzákladnějších zájmů dárce. I kdyby dárce svoje právo vzdát se daru odvolal, nebude k takovému kroku přihlíženo.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články