Rodinné právoUzavření manželství - jaké jsou podmínky?

Uzavření manželství – jaké jsou podmínky?

Sňatečný obřad může mít formu občanského sňatku nebo sňatku církevního, přičemž je možné uzavřít pouze jednu z uvedených forem. V případě sňatku občanského, projevují snoubenci svou vůli před matričním úřadem. Pokud se jedná o sňatek církevní, projevuje se vůle obou snoubenců před orgánem náboženské církve. Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství vám přinášíme v následujícím článku.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství. Toto prohlášení se činí veřejně a musí být proneseno za přítomnosti dvou svědků. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

Podmínky pro uzavření manželství

Uzavřít manželství může osoba plně svéprávná, plnoletá (až na výjimku specifikovanou níže), která nesetrvává v jiném manželství a která není blízce příbuzná s budoucím manželem či manželkou.

Snoubenci vyplňují před uzavřením manželství tiskopis (dotazník) k uzavření manželství. Ten předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle ustanovení § 33 zákona o matrikách musí osoba, která je státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v České republice, povinna matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

  • Rodný list,
  • Doklad o státním občanství,
  • Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Doklad o právní způsobilosti

Doklad o právní způsobilosti nebo chcete-li Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vydává matriční úřad na žádost státního občana ČR nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území ČR, tedy bezdomovci. Pokud chcete uzavřít manželství v cizině, budete právě doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství potřebovat.

Doklad obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození snoubenců, adresa trvalého pobytu, údaj o státním občanství, potvrzení neexistujících překážek manželství a údaj o tom, že jste již neuzavřeli jiné manželství. Za vydání dokladu se hradí správní poplatek 500,- Kč.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Uzavření manželství nezletilým 

Zákon ukládá, že ve výjimečných případech soud povolí uzavřít sňatek nezletilým, kteří však dovršili věk 16 let, ale pouze z důležitých důvodů. Je pouze v pravomoci soudu tyto důvody posoudit a rozhodnout, zda jsou dostatečné pro udělení souhlasu s uzavřením manželství.

V zákoně tyto důvody nenalezneme, je proto třeba se podívat do judikatury. Judikatura uvádí, že u snoubenců by měly být zjištěny okolnosti, které vedou k předpokladu, že manželství bude pevné a harmonické. Pádný důvod můžeme dle judikatury spatřovat v těhotenství snoubenky, ovšem jen tento fakt nepostačuje. Soud zkoumá také například mentální vyspělost snoubenců.

Překážky uzavření manželství

Způsobilost k sňatku spatřujeme v tom, že se ani u jednoho ze snoubenců nevyskytuje zákonná překážka manželství.

Zákon mezi překážky manželství řadí:

  • Nesvéprávnost – například omezení svéprávnosti pro duševní poruchu
  • Nezletilost – výjimka byla specifikována níže
  • Stávající vázanost v jiném vztahu (manželství, registrované partnerství) – uzavření dvojího manželství je v ČR trestným činem
  • Překážka příbuzenství – manželství nemohou uzavřít předci s potomky ani sourozenci mezi sebou. Vyloučeno je také manželství mezi osvojitelem a osvojencem a taktéž mezi poručníkem a poručencem.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články