NemovitostiStavební povolení - co musíte splnit a jak dlouho trvá jeho získání?

Stavební povolení – co musíte splnit a jak dlouho trvá jeho získání?

Úvodem je vhodné konstatovat, že stavební povolení a jeho získání není aktivitou, která by zabrala málo času, ba naopak. Tuto skutečnost naštěstí zaznamenali nejen občané České republiky, ale rovněž legislativní složka moci. Výsledkem je nový stavební zákon vydaný v roce 2021, který však nabývá účinnosti v celém jeho rozsahu až 1. 7. 2023.

Do té doby se řízení o stavební povolení a veškerá další paralelně vedená řízení řídí dosavadním stavebním zákonem z roku 2006. Žádost o stavební povolení v roce 2022 je tak ještě stále třeba podávat dle stávající právní úpravy a nic se v tomto ohledu nemění.

Stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Zákon rozeznává stavby velkého rozsahu, pro něž je třeba, aby stavebník měl stavební povolení od stavebního úřadu, dále stavby malého rozsahu, u nichž stačí takovou stavbu stavebnímu úřadu ohlásit a také pouhé terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Pro terénní úpravy, zařízení a udržovací práce není vyžadováno ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Takové stavby nebo stavební úpravy, při nichž není vyžadováno ani stavební povolení ani ohlášení stavby jsou například:

 • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
 • stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu,
 • oplocení,
 • bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby je požadováno například pro:

 • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení,
 • stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

Důležitou informací je skutečnost, že jedná-li se o ohlášení stavby, je třeba písemného souhlasu se stavbou od vlastníků sousedních pozemků, a jedná-li se o stavební povolení, budou sousedé přímo účastníky řízení, které se ohledně vyřízení stavebního povolení zahájí.

Tedy například pokud se má jednat o pouhou rekonstrukci stávající stavby, bude postačovat ohlášení stavby, pokud však tato rekonstrukce nepřekročí výše uvedené parametry. Dá se tedy říci, že na rekonstrukci střechy rodinného domu nemusí být zapotřebí stavebního povolení, jestliže rozsah rekonstrukce střech nepřesáhne výše nadepsané parametry.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Stavební povolení

Zákon konstruuje záležitost tak, že stavební povolení je třeba pro všechny stavby, u nichž není určeno, že není třeba stavebního povolení. Tedy veškeré stavby, které by přesáhly parametry pro ohlášení stavby; rozsáhlé rekonstrukce, stavby o celkové zastavěné ploše vyšší než ke které postačí ohlášení apod.

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení musí obsahovat identifikační údaje stavebníka, pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

K žádosti o stavební povolení dále musí být připojena příslušná dokumentace, a sice:

 • výpis z katastru nemovitostí o tom, že stavebník je vlastníkem nemovitosti, popř. souhlas vlastníka pozemku (není-li stavebník vlastníkem) nebo souhlas společenství vlastníků jednotek, popř. správce,
 • projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury (plyn, elektřina, aj.)
 • závazná stanoviska příslušných orgánů k dané věci
 • územní rozhodnutí, pokud je v daném případě třeba.

Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení?

Stavební úřad má sice na vyřízení žádosti šedesát dní (ve složitých případech 90 dní), celková doba vyřizování stavebního povolení se však pohybuje okolo šesti měsíců (v závislosti na složitosti řízení), a to především vlivem toho, že než je podána žádost na stavební úřad, je třeba mí zpracovánu veškerou potřebnou dokumentaci, kdy vyjádření jednotlivých subjektů a rovněž zpracování projektové dokumentace může celé řízení značně prodloužit a zároveň například lhůty, kdy stavebník čeká na závazná stanoviska příslušných orgánů, se do šedesáti denní lhůty nezapočítávají.

Cena stavebního povolení

Obecnou cenu za vyřízení stavebního povolení říci nelze, je velice různá. Je dohledatelná v sazebníku příslušného stavebního úřadu. Co však je odhadnutelné, jsou správní poplatky. Ty se pohybují od 500 Kč v těch nejjednodušších případech až do 10 000 Kč u těch komplikovanějších.

Tato částka však zdaleka není jedinou částkou, kterou bude třeba vynaložit. Je třeba počítat minimálně s další částkou za výpis z katastru nemovitostí nebo s náklady na geodetické zaměření apod.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články