OstatníOdstoupení od smlouvy o zájezdu - jak na to?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu – jak na to?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Smlouva o zájezdu je smlouva jako každá jiná, smluvní strany jsou tudíž povinny řídit se jejím obsahem. Pořadatel se zavazuje zajistit zákazníkovi sjednaný soubor služeb, tj. zájezd, a zákazník je povinen za tyto služby uhradit souhrnnou cenu zájezdu.

Pokud je tedy smlouva platně uzavřená, obě smluvní strany jsou povinny dostát závazků, které ze smluvních ustanovení vyplývají. Nicméně vždy může objektivně vzato nastat skutečnost, která znemožní jedné či druhé smluvní straně plnit své povinnosti. V takovém případě jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit, ovšem za předem stanovených podmínek. Tedy například byla-li smlouva uzavřena písemně, musí i odstoupení od smlouvy o zájezdu být v písemné formě. Odstoupení je v takovém případě perfektní (tj. účinné i vůči druhé smluvní straně) v okamžiku doručení odstoupení druhé ze stran.

Kdy můžete odstoupit od smlouvy o zájezdu?

Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy před tím, než dojde k zahájení zájezdu. Součástí smluvního vztahu také může být (a je to běžnou praxí) ujednání o odstupném. To musí být vždy sjednáno v přiměřené výši. Zároveň má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného za předpokladu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Právo na vrácení veškerých uhrazených plateb ano, nicméně právem na náhradu škody zákazník nedisponuje.

Rádi byste odstoupili od smlouvy o zájezdu, ale raději byste se předtím poradili s právníkem? Nenechte nic náhodě a kontaktujte naše právníky na webu Verdikto.cz

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Rádi byste odstoupili od smlouvy o zájezdu a rádi byste se poradili s právníkem? Nezávazně nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme.

Poradit s právníkem
Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Pořadatel smí od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen z důvodu nízkého zájmu nebo mimořádných okolností v místě zájezdu, nebo porušil-li zákazník svoji povinnost. Možnost, že bude zájezd zrušen při příliš nízkém počtu účastníků, musí být uvedena ve smlouvě předem a pořadatel musí ve smlouvě určit tento nejnižší možný počet přihlášených, při němž se zájezd uskuteční. Dále pak pořadatel musí zákazníkovi oznámit, že se zájezd ruší ve lhůtě určené ve smlouvě. Délka této lhůty se odvíjí od délky zájezdu.

Ať už v kterémkoli z případů je pořadatel povinen vrátit zákazníkovi veškeré platby, které zákazník za zájezd uhradil, není však povinen k náhradě škody, jež zákazníkovi v souvislosti se zrušením zájezdu vzešla.

Praktický příklad:

Slečna Bílá se rozhodla, že se svými přáteli vyrazí na šestidenní zájezd pořádaný společností Vždycky slunečno, a.s. do Španělska. Slečna Bílá uzavřela se společností smlouvu o zájezdu. Společnost sdělila slečně, jak je k tomu ze zákona povinna, celkovou cenu zájezdu včetně veškerých poplatků, daní a dalších nákladů. Dále společnost vystavila potvrzení o zájezdu a také doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku společnosti. Slečna Bíla uhradila celkovou částku. Vše bylo připraveno. Ve Španělsku ale došlo měsíc před začátkem zájezdu k velkým přírodním katastrofám, tudíž musel pořadatel zájezd zrušit. Pořadatel tedy odstoupil od smlouvy, čímž mu vznikla povinnost uhradit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd. Slečna Bílá tedy dostala celkovou uhrazenou částku zpět.

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články