Ochrana spotřebiteleZvyšování cen energií - můžete se bránit?

Zvyšování cen energií – můžete se bránit?

Ceny energií rapidně oproti minulému roku vzrostly, což pochopitelně začali dodavatelé promítat do svých cen pro přímé spotřebitele. Jestliže sjednáváte smlouvu o dodání energií zajímá vás nejspíše hlavně cena, kterou za dodávky energií, tedy elektřiny či plynu budete muset zaplatit. 

Věděli jste, že dodavatel má právo jednostranně navýšit cenu energií buďto kdykoliv během doby na kterou je smlouva uzavřena nebo v případě fixace ceny po uplynutí tohoto fixovaného období. I na základě navýšení regulované ceny energií, o níž rozhoduje Energetický regulační úřad, si můžete jakožto zákazník připlatit za energie více. Jaký ovšem musí být postup dodavatele při zvýšení ceny energií a jaká práva a možnosti máte z pozice spotřebitele?

Povinnost dodavatele informovat o zvýšení cen energií své spotřebitele

Ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona uvádí, že „Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu

Shrnuto a podtrženo, dodavatel má podle energetického zákona dvě možnosti, jak o zvýšení ceny své spotřebitele informuje. V případě, že spotřebitele informuje individuálně, například podle dohody na vyúčtování prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy či poštou, musí tak učinit nejpozději 30 dní před účinností změny. Spotřebitel má možnost od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před zdražením energií. Zákon mluví o poučení o existenci práva spotřebitele od smlouvy odstoupit, které musí být nedílnou součástí dokumentu nebo sdělení od dodavatele.

Dodavatel dle druhého způsobu vyvěsí změny podmínek ve své provozovně nebo na svých webových stránkách. Spotřebitel má pak právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny. Doporučujeme tedy pravidelně sledovat stránky vašeho dodavatele energií, abyste se o změně podmínek dozvěděli co nejdříve a případně od smlouvy pro zvýšení ceny včas odstoupili.

Kdy je možné zvýšit ceny energií?

Vzhledem k tomu, že smlouva o dodávkách energií může být uzavřena i celá desetiletí, nebylo by pochopitelně vůči dodavateli spravedlivé, aby energie dodával spotřebiteli stále za stejné ceny jako byly době při sjednání smlouvy. Zákon tudíž dodavateli umožnil, aby ceny za energie jednostranně zvýšil. Konkrétně pak, aby zvýšil neregulovanou část ceny, jejíž výši ovlivňuje. Vedle ceny neregulované existuje ještě regulovaná cena. Tu ovšem stanovuje každoročně Energetický regulační úřad (například zde). Regulovanou cenu za dodávky energií tvoří například poplatky za přepravu a distribuci energií, příspěvek na obnovitelné zdroje a poplatky za další související služby. Fixovaná cena energie, ale výše uvedené jednostranné zvýšení ze strany dodavatele znemožňuje. Fixovaná cena energie zůstává neměnná po určité časové období, nejčastěji maximálně do tří let. 

A právě na základě zvýšení neregulované části ceny může spotřebitel podle energetického zákona bez sankce od smlouvy odstoupit v již uvedených lhůtách. Zvýší-li se však regulovaná část ceny energií (což zaštiťuje ERÚ), spotřebitel odstoupit od smlouvy nemůže vůbec.

Zálohy na energie má právo zvýšit ten dodavatel, který už zdražil a spotřebiteli to řádně oznámil. Pouhý očekávaný nárůst ceny však dodavatele ke zvýšení záloh neopravňuje, připomíná ERÚ.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Důvod pro odstoupení od smlouvy bez sankce

Odstoupení od smlouvy je většinou účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému dodavateli energií, neurčí-li spotřebitel v odstoupení pozdější den účinnosti odstoupení. Možnost zvolit si pozdější datum nebo den účinnosti odstoupení se snaží zabránit situaci, kdy by došlo k černým odběrům. Černým odběrem, správně nazývaným neoprávněným odběrem energie se rozumí situace, kdy probíhá odběr elektřiny či jiné energie bez uzavřené smlouvy. Stává se tak nejčastěji při změně dodavatelů energií, přičemž stará a nová smlouva o dodávce energií na sebe plynule nenavazují. Proto je důležité si u nového dodavatele zjistit k jakému datu mu začne energie dodávat.

Podle energetického zákona je zvýšení cen důvodem pro odstoupení od smlouvy s dodavatelem, a to bez sankcí. Zvýšení cen energií tak můžete využít pro odstoupení od nevýhodné smlouvy, kterou třeba nemůžete vypovědět po určité období nebo jen při zaplacení vysokých sankcí.

Fixace ceny a záloh na energie

I přestože jste si zafixovali cenu energií ve smlouvě po určité časové období se může stát, že vás dodavatel osloví s tím, že hodlá zdražovat. Co ale teď? Lze vůbec tento krok zákonně provést? Bohužel může. Mluvíme především o smlouvách, které v sobě obsahují fixaci ceny, ale jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Takovou smlouvu mohou obě strany kdykoli vypovědět a po výpovědní době trvale ukončit.

Zda je rozumné cenu energií ve smlouvě zafixovat se neshodnou ani ekonomové. Nicméně faktem zůstává, že delší fixace většinou znamená výhodnější cenovou nabídku.

Novou smlouvu o dodávkách energií si řádně a pečlivě přečtěte. Kdyby chtěl dodavatel v budoucnu zdražovat nebo měnit podmínky, musí ve smlouvě už při jejím podpisu být jasně řečeno, k jakým změnám a za jakých podmínek může dojít. Můžete tedy případné očividné kličky objevit již při podpisu. A především vždy se vyplatí mít smlouvu písemně!

Opakem fixace je nabídka brát elektřinu a plyn podle aktuálních cen na burze. Vypadá to férově a jistěji, protože až budou ceny na burze klesat, mohli byste ušetřit, ale odborníci to nedoporučují. Ceny na burze míří stále výš, ale také se rychle mění. Nejde tedy konkrétně plánovat, kolik budete v následujících období za energie platit.

Vybrat jiného dodavatele? Proč ne?

Pravděpodobně jste se možná také zamysleli nad změnou dodavatele při zvyšování cen energií. Je to prakticky ideální příležitost. Zdražení energií u vašeho dodavatele totiž ještě neznamená, že někde jinde energie levnější nejsou. Nejlepším řešením, před změnou dodavatele energie, je srovnání jednotlivých cen energií a jejich dodavatelů. S výběrem nového dodavatele vám pomohou online kalkulačky:

–       Ceny elektřiny pro rok 2022

–       Cen zemního plynu pro rok 2022

Jak jsme již uváděli výše, neregulovanou část ceny elektřiny i zemního plynu stanovuje totiž každý dodavatel zcela samostatně a nezávisle na Energetickém regulačním úřadu. Odvíjí se především od cen komodit na velkoobchodní burze – každý dodavatel má ale jinou nákupní strategii i jinou schopnost předvídat vývoj na trhu, a proto nakupuje na burze za různé ceny. Každý dodavatel se od sebe také liší provozními náklady a počtem zaměstnanců. Jedná se o faktory, které na tvorbu ceny energií mají velký vliv. 

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články