DědictvíZřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Jak se pojmy liší?

Zřeknutí se dědictví a odmítnutí dědictví. Jak se pojmy liší?

Věděli jste, že vaše dědické právo není omezeno pouze na majetek, ale zahrnuje v sobě celé jmění, tedy i případné dluhy zůstavitele? Přečtěte si, jak funguje odmítnutí dědictví.

Ten, komu náleží dědické právo, je dědic. To, zda je v konkrétním případě osoba dědicem je určeno tzv. delačními důvody. Takovým důvodem může být dědická smlouva, závěť, nebo dědění ze zákona, přičemž se mohou doplňovat a působit vedle sebe.

Nastane-li situace, že zůstavitel neuzavřel dědickou smlouvu, ani nezřídil závěť, dojde na dědění ze zákona a na dědice přejdou (v daném poměru vůči ostatním dědicům) veškerá aktiva i veškerá pasiva zůstavitele, např. byt, dům, movité věci a také zůstavitelovy dluhy.

Co si ale počít, když dědic o dědictví nestojí? A jak je to s odmítnutím dědictví kvůli dluhům?

Zřeknutí se dědictví

Dědic se může zříci dědického práva, které má teprve vzniknout. (Dědické právo vznikne okamžikem smrti zůstavitele.) Je to jediná možnost, jak lze s dědickým právem nakládat ještě před jeho samotným vznikem. Zřeknutí se dědického práva lze provést smlouvou se zůstavitelem. Tato smlouva musí být zřízena formou veřejné listiny. Jakékoliv další změny smlouvy, nebo její zrušení už nevyžadují formu veřejné listiny, musí však být dodržena alespoň forma písemná, a to z důvodu následné prokazatelnosti při dědickém řízení.

Pokud si strany ve smlouvě nesjednají jinak, působí toto zřeknutí se dědického práva i vůči potomkům této osoby.

Tedy jestliže dědeček je zůstavitelem a jeho syn se zřekne svého dědického práva, pak ani vnoučata dědečka nemají nárok na poměrný díl z dědictví.

Nutno podotknout, že zřeknout se dědického práva lze ve prospěch jiné osoby, ovšem takové, která by jinak také byla dědicem zůstavitele. Aby bylo zřeknutí možné, musí tak být ujednáno ve smlouvě se zůstavitelem. Pokud by však bylo zřeknutí se dědického práva učiněno vůči osobě, která zemřela dříve, než zůstavitel, pozbývá zřeknutí se účinnosti a dědické právo takové osoby přechází zase zpět na potencionálního dědice.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Odmítnutí dědictví

Odmítnutí dědictví je institutem, ač podobně znějícím jako zřeknutí se dědictví, poměrně odlišným. Dědic má právo odmítnout dědictví až po smrti zůstavitele. Samozřejmě pouze tehdy, pokud není dědickou smlouvou ujednáno, že dědic dědictví odmítnout nesmí. Mluvme o běžné situaci, kdy zůstavitel s dědicem neuzavřeli dědickou smlouvy a dědění probíhá na základě závěti, či ze zákona.

Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. Ostatní dědicové smí pouze přijmout, či odmítnout pozůstalost. Tato ochrana nepominutelných dědiců pomýšlí na situace, kdy zůstavitelovy dluhy značně převyšují jeho majetek, a děti zůstavitele by musely přijmout jak majetek, tak i dluhy. Tímto zákonným ustanovením je jim tedy umožněno dědictví jako takové odmítnout, ale dostat povinný díl (tedy zlomek majetku, který by jinak nabyly), na nějž mají nárok, bez dluhů.

Vzhledem k tomu, že dědictví lze odmítnout až po smrti zůstavitele, činí se v rámci dědického řízení výslovným prohlášením proti soudu. A lze tak učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout. Uplynutím lhůty jednoho měsíce právo odmítnout dědictví zaniká.

Jak již bylo uvedeno, dědic smí dědictví pouze přijmout nebo odmítnout, popřípadě po dohodě se zůstavitelem se dědictví zříci, vzdát ve prospěch jiné osoby. Jestliže dědic odmítne dědictví pod podmínkou, nebo uvede svoje výhrady k dědictví, či odmítne dědictví jen zčásti (např. v rozsahu všech dluhů), k takovému odmítnutí se nepřihlíží, je neplatné.

Tedy odmítnout dědictví pouze kvůli rozsahu dluhů (odmítnutí dědictví kvůli dluhům), které se zůstavitel zavázal splácet, není možné. Pozůstalost, již zůstavitel zanechal, je komplexní. Dědicové ji dědí v daném poměru, nedědí konkrétní věci.

V případě vydání určité věci určitému člověku na základě vůle zůstavitele, se jedná o odkaz. Osoba odkazem obmyšlená není dědicem, nýbrž odkazovníkem majícím právo na vydání určité věci či zřízení určitého práva.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články