ZaměstnáníVytýkací dopis od zaměstnavatele - co znamená?

Vytýkací dopis od zaměstnavatele – co znamená?

Co znamená, když zaměstnanec obdrží vytýkací dopis? Kdy je zaměstnavatel povinen takový dopis zaslat, jakým způsobem a předzvěstí čeho se tak může vytýkací dopis stát?

Vytýkací dopis a výpověď

Zákoník práce vyjmenovává důvody, z nichž může být zaměstnanci dána výpověď. Z žádných jiných důvodů nesmí zaměstnanec výpověď dostat. Tímto se zaměstnavatel dostává do často nechvalně zmiňované pozice, která na první pohled a po první úvaze taktéž chrání na prvním místě zaměstnance. Zaměstnavatel tak nejen, že je oprávněn dát výpovědi pouze ze zákonem stanovených důvodů, ale ve dvou případech, kdy bude jeho úmyslem vypovědět pracovní smlouvu zaměstnanci, musí zaměstnanci nejprve zaslat vytýkací dopis.

Vytýkací dopis zaměstnanci

Vytýkací dopis je písemnou výzvou zaměstnanci, kterou mu zasílá zaměstnavatel (ať už se jedná o zaměstnavatele coby konkrétní jednu osobu, nebo od personalisty a podobných osob, které jednají jménem zaměstnavatele). Zaslat dopis lze buď využitím poštovních služeb, anebo i elektronicky, ale za předpokladu, že obě strany mají datovou schránku, nebo speciální elektronický podpis.

Úkolem vytýkacího dopisu je upozornit zaměstnance, že jedná v rozporu s předpisy nebo s nastavenými pravidly apod. Těmito předpisy může být míněn jak například zákoník práce, tak také jiné právní předpisy, anebo i vnitřní předpisy zaměstnavatele. Může se taktéž jednat o případy, kdy zaměstnanec porušuje pracovní kázeň nebo jeho pracovní výkon zjevně neodpovídá tomu, co bylo sjednáno smlouvou nebo předepsáno předpisy.

Jedná se o jednostranný akt ze strany zaměstnavatele, kterým tento upozorňuje na to, co se stalo, a vyzývá zaměstnance, aby své jednání v tomto ohledu zlepšil a aby se takové jednání již neopakovalo.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Kdy může zaměstnavatel zaslat vytýkací dopis?

Vytýkací dopis má své místo v zákoníku práce, a to konkrétně v ustanoveních o výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnanec mimo jiné případy může dostat výpověď, jestliže nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. Nebo nesplňuje (bez zavinění zaměstnavatele) požadavky pro řádný výkon této práce. Ovšem za předpokladu, že nesplňování těchto požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, může zaměstnavatel dát zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď, jen pokud byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Prakticky to tedy znamená, že pokud zaměstnanec nebude odvádět dostatečně dobrou práci ve smyslu lelkování na pracovišti, čímž zaměstnavateli vlastně způsobuje škodu, protože není plněno, jak bylo sjednáno, zaměstnavatel jej musí písemně vyzvat, aby začal pořádně pracovat a odvádět pracovní výsledky tak, jak je uvedeno v pracovní smlouvě, a případně (není nutné) upozornit na možnost výpovědi, pokud tyto nedostatky nebudou v přiměřené době odstraněny.

Druhým případem jsou situace, kdy zaměstnanec soustavně porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a toto porušování probíhá pouze v méně závažném rozsahu. Kdyby totiž šlo o závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, žádný vytýkací dopis by nebyl zapotřebí.

Jedná-li se tedy o soustavné méně závažné porušování povinností, musí zaměstnavatel zaslat zaměstnanci nejprve vytýkací dopis v době posledních 6 měsíců před tím, než by měla přijít na řadu výpověď.

V tomto druhém případě už je povinností zaměstnavatele upozornit zaměstnance, že jestli nepřestane nadále porušovat své povinnosti, přichází na řadu možnost výpovědi.

Písemná forma dopisu

Jistě je na místě otázka, proč musí být vytýkací dopis v písemné formě a proč musí být zaměstnanci doručen tak, aby bylo možné doložit jeho doručení.

Důvod je prostý. Stanoví tak zákon. Respektive zákon stanovuje písemnou formu dopisu. Mohlo by se totiž stát, že výpověď daná z jednoho z výše uvedených dvou důvodů, jíž ale nepředcházel vytýkací dopis, bude v případě sporu mezi stranami soudem uznána jako neplatná výpověď.

Doložit doručení vytýkacího dopisu by pak bylo v takovém sporu jistě nepostradatelným důkazem.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články