Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY‌

Vítáme Vás na webových stránkách www.verdikto.com, které administrativně a technicky provozuje společnost Verdikto Group s. r. o., se sídlem Žižkova 13, Košice – mestská časť Juh 040 01, IČO: 54 625 637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I., Oddíl Sro, Vložka č. 54310/V („Provozovatel“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) slouží k popisu a vymezení podmínek fungování právní platformy Verdikto umístěné na webových stránkách www.verdikto.com („Webové stránky”). Poskytovatelem právních služeb je společnost Sparring s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 092 83 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333808 (“Poskytovatel”), která poskytuje právní služby Vám, tedy fyzické či právnické osobě, která je objednatelem právní služby prostřednictvím Webových stránek (“Klient”).‌

Webové stránky nabízejí několik služeb, které můžete jako návštěvník využívat. Pro Vaši přehlednost Vám je popíšeme:‌

Online právní poradna‌

1. Úvod‌

1.1. První službou, kterou můžete v rámci Webových stránek využívat, je služba online právní poradny. V rámci právní poradny můžete položit libovolný právní dotaz, na který Vám je jedním ze Zmocněných advokátů (jak je tento pojem definován níže) či daňových poradců vypracována odborná odpověď (“Právní poradna”).

1.2. Poskytovatel se v rámci Právní poradny řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (“Občanský zákoník”) a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (“Zákon o advokacii”). Poskytovatel se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout Klientovi právní službu v rámci Právní poradny, a Klient se za tyto právní služby zavazuje zaplatit odměnu, a to dle aktuálního ceníku uvedeného na Webových stránkách. Poskytovatel může být při poskytování právních služeb zastoupen advokáty, s kterými spolupracuje na základě písemné smlouvy.‌

2. Položení dotazu‌

2.1. Dotaz můžete položit prostřednictvím Webových stránek, a to v sekci “Právní poradna”. Nejprve budete vyzváni k vyplnění osobních údajů a dalších nezbytných informací týkajících se vašeho dotazu či popisu právního problému (“Objednávka”).‌

2.2. Objednávka se stává závaznou po vyplnění potřebných údajů uvedených v bodě 2.1., udělením souhlasu s těmito Podmínkami, zpracováním osobních údajů a platbou. Klient je povinen uvést veškeré vyplňované údaje pravdivě a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že se kterýkoli Klientem poskytnutý údaj ukáže jako nepravdivý či nepřesný.‌

2.3. Klient může v rámci Právní poradny položit více jednotlivých dotazů. Klient však bere na vědomí, že další dotaz je možné položit teprve až po obdržení Odpovědi advokáta (jak je tento pojem definován níže) na dotaz předcházející. Klient nemůže položit více dotazů týkajících se jednoho stejného právního problému. Odpověď advokáta slouží k jednorázové stručné analýze daného dotazu, pro komplexnější řešení právního problému může Klient využít Dodatečné právní služby (jak je tento pojem definován níže). V případě, že Klient poruší tento článek, má Provozovatel právo prodloužit dobu pro zaslání Odpovědi advokáta, či odmítnout zaslání Odpovědi advokáta, o čemž Klienta informuje. V případě, že Klient již uhradil Odměnu za dotaz (jak je tento pojem definován níže) a dotaz mu nebyl zodpovězen, bude mu takto uhrazená částka v plném rozsahu vrácena.‌

2.4. Po vyplnění potřebných údajů je Klient nasměrován na výběr typu služby (odpovědi). Dle výběru bude odpověď na dotaz zaslána Klientovi ve vybraném časovém rozpětí, a to od doby, kdy se stala Objednávka závaznou. Ve výjimečných případech si Poskytovatel vyhrazuje právo zaslat Klientovi odpověď později, než je uvedeno v popisu, a to především z důvodu náročnosti dotazu či časové kapacitě Poskytovatele. Všechny lhůty počínají a končí běžet pouze v pracovní dny, lhůta tak nemůže začít ani skončit v sobotu, neděli, nebo ve státem uznaný svátek. Cena služby se liší dle aktuálního ceníku a je vždy uvedena v popisu služby na Webových stránkách (“Odměna za dotaz”).‌

2.5. Poskytovatel dále nabízí možnost zakoupit službu předplatného Verdikto Premium, v rámci které má Klient k dispozici zvýhodněnou cenu Právní poradny, a to po dobu jednoho roku od připsání platby za službu na účet Poskytovatele (“Verdikto Premium”). Cena služby Verdikto Premium, včetně přesné zvýhodněné ceny za Právní poradnu v rámci služby Verdikto Premium, je uvedena v popisu služby na Webových stránkách.

2.6. V případě, že má Klient k dispozici „promo kód”, může jej vyplnit do příslušného pole v Objednávce. V případě, že bude kód správný, není povinen hradit Odměnu za dotaz v plné výši a odpověď v rámci Právní poradny mu bude poskytnuta Poskytovatelem se slevou.‌

2.7. Výše Odměny za dotaz je konečná a v případě, že se Poskytovatel stane plátcem daně z přidané hodnoty, zahrnuje i tuto daň z přidané hodnoty. Platba probíhá prostřednictvím platební brány, při které Klient poskytuje následující údaje o platební kartě: číslo karty, datum platnosti a kód CVV. Veškeré poskytované údaje jsou zpracovány a uchovány společností ComGate Payments, a.s., se sídlem Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČO: 279 24 505, https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana (“Platební brána”). ‌Další možností je poté platba prostřednictvím bankovního převodu prostřednictvím platebních tlačítek bank či další možnosti dle pokynů a podmínek Platební brány. V případě reklamací plateb nebo dotazů k platbám můžete kontaktovat společnost provozující Platební bránu na email: platby-podpora@comgate.cz nebo na tel.: +420 228 224 267.

2.8. Odměna za dotaz je nevratná. Poskytovatel však garantuje spokojenost se službou Právní poradny. Pokud tedy není Klient spokojen s kvalitou odpovědi, má právo požádat o opravení odpovědi Poskytovatelem či vrácení Odměny za dotaz. Klient však v takovém případě musí zaslat na email info@verdikto.com vysvětlení, v jakém ohledu nebyl se službou spokojen, a to do dvou dnů od obdržení odpovědi. Poskytovatel následně žádost přezkoumá a případně rozhodne o přijatelnosti žádosti. Poskytovatel má výlučné a konečné právo rozhodnout o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti žádosti.‌

2.9. Objednávka Klienta je akceptována v momentě, kdy Poskytovatel doručí potvrzení na e-mailovou adresu Klienta. Akceptací dojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách a Objednávce (“Smlouva o poskytování právních služeb”).‌

3. Odpověď advokáta‌

3.1. Na základě Objednávky Klienta je vypracována odborná odpověď Poskytovatelem nebo advokátem, který s Poskytovatelem spolupracuje na základě písemné smlouvy (“Odpověď advokáta”).‌

3.2. Odpověď advokáta v rámci Právní poradny je určena především pro jednorázovou analýzu právního problému a poskytnutí stručné a srozumitelné odpovědi, a to především ve formě doporučení navazujícího postupu řešení dané situace či právního problému. Odpověď advokáta neslouží k přípravě či kontrole dokumentů, zastupování Klienta před soudy či jinými orgány, a nenahrazuje poskytnutí komplexní právní služby. Odpověď advokáta vždy vychází pouze z Klientem poskytnutých informací. Poskytovatel ani Zmocnění advokáti (jak je tento pojem definován níže) nenesou žádnou odpovědnost v případě, že je některý Klientem poskytnutý údaj či informace nepravdivá, zavádějící, nepřesná či matoucí. 

3.3. Odpověď advokáta je Klientovi zaslána na e-mail zadaný v Objednávce. ‌

3.4. Odpověď advokáta je brána jako právní služba a je poskytnuta Poskytovatelem Klientovi v souladu s účinnými stavovskými a jinými právními předpisy České republiky. Klient tímto bere na vědomí, že pro potřeby poskytnutí Odpovědi advokáta zahrnuje termín “advokát” kromě advokátů zapsaných v seznamu advokátů České advokátní komory také advokátní koncipienty zapsané v seznamu České advokátní komory, případně také další zaměstnance advokáta. Pokud se takové osoby podílejí na poskytování právních služeb, v tomto případě Odpovědi advokáta, vždy jednají jménem a na odpovědnost konkrétního advokáta.‌ 

3.5. Poskytovatel se zavazuje dle těchto Podmínek vyvíjet svou činnost ve prospěch Klienta odborně, s maximální péčí a včas. Zároveň prohlašuje, že nebude zastupovat zájmy třetí osoby, které by mohly být v kolizi s oprávněnými zájmy Klienta, pakliže bude mít o této kolizi znalost, a že nepřistoupí na takové závazky vůči třetím osobám, jejichž plnění by mohlo být v rozporu s oprávněnými zájmy Klienta, které jsou těmito Podmínkami svěřeny do péče Poskytovatele. Poskytovatel se také zavazuje odmítnout poskytnutí Odpovědi, jestliže už poskytuje nebo poskytoval právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy Klienta.‌

3.6. Poskytovatel má ze zákona povinnost mlčenlivosti o všech záležitostech i informacích, které se dozvěděl nebo získal při poskytování Odpovědi advokáta, tedy právních služeb, nebo v souvislosti s tímto poskytováním a zavazuje držet v tajnosti veškeré informace, které v souvislosti s tímto plněním od Klientů získá.‌

3.7. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody, které by mohly v souvislosti s plněním těchto Podmínek z důvodů na jeho straně vzniknout.‌

4. Odpověď daňového poradce

4.1. V případech, kdy se Objednávka Klienta týká čistě daňové problematiky, může být odborná odpověď na položený dotaz vypracována daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců ČR a spolupracujícím s Poskytovatelem na základě písemné smlouvy. Není-li stanoveno jinak, na odpověď daňového poradce se použijí ustanovení týkající se Odpovědi advokáta obdobně. 

Jednotlivé právní služby a balíčky právních služeb

5. Poskytování konkrétních právních služeb advokáty‌

5.1. Vedle služby Právní poradny je v rámci Webových stránek k dispozici také  vyhledávání advokátů a jednotlivých právních služeb. Jsou-li jednotlivé služby zahrnuty do balíčku služeb, jsou označovány jako tzv. životní situace (“Životní situace”). Webové stránky slouží mimo jiné k propagaci služeb registrovaných advokátů, přičemž Vy můžete prostřednictvím Webových stránek vyhledávat zadáním klíčového slova advokáty poskytující Vámi hledanou službu (“Vyhledávání advokátů”). V rámci Vyhledávání advokátů si můžete vybrat profily advokátů, kteří spolupracují s Poskytovatelem na základě písemné smlouvy (“Zmocnění advokáti”). Zmocnění advokáti mohou v rámci svých profilů na Webových stránkách své služby nejenom propagovat, ale také nabízet. Vy, jakožto Klient, si můžete takové služby vybrat a poptat. 

5.2. Právní služby poskytované Zmocněnými advokáty se od Právní poradny liší především komplexností poskytované služby. Právní služby poskytované Zmocněnými advokáty jsou již rozsáhlé a obsahují např. tvorbu dokumentů, zastoupení před soudy či jinými orgány, apod. (“Dodatečné právní služby”).‌

5.3. Cena Dodatečných právních služeb je uvedena u každé jednotlivé právní služby, a to fixní sazbou. Veškeré Dodatečné právní služby obsahují konkrétní popis s konkrétním obsahem dané služby. Částka uvedená u každé jednotlivé Dodatečné právní služby je tak konečná v rozsahu, který je popsán v popisu služby. V případě, že služba požadovaná Klientem rozsahem převyšuje obsah služby uvedený v popisu, může být poskytnutí služby Poskytovatelem odmítnuto, případně může být nabídnuta individuální cena konkrétní právní služby.

5.4. Pokud se rozhodnete pro využití Dodatečné právní služby, nejprve je nezbytné vyplnit kontaktní formulář. Ve formuláři Vás požádáme pouze o základní údaje a krátký popis Vašeho problému, dotazu, či situace, kterou řešíte. Tyto informace budou následně zaslány Vámi vybranému advokátovi. Následně budete vyzváni k platbě Dodatečné právní služby. Cena za Dodatečnou službu je konečná a v případě, že se Poskytovatel stane plátcem daně z přidané hodnoty, zahrnuje i tuto daň z přidané hodnoty. Platbu je možné provést prostřednictvím Platební brány nebo bankovním převodem. Po uhrazení ceny Dodatečné právní služby dojde k potvrzení Vašeho požadavku advokátem. Pokud bude Váš požadavek z jakéhokoliv důvodu odmítnut či zrušen, bude Vám vrácena uhrazená částka v plném rozsahu.

5.5. Dále bychom Vás chtěli upozornit, že do formuláře byste měli vyplnit pouze nezbytné informace. Podrobné informace o Vašem případu budou komunikovány přímo s advokátem.

5.6. V případě využití balíčků Dodatečných právních služeb nabízených v podobě Životních situací, můžete kontaktovat advokáta nezávazně. Prostřednictvím kontaktního formuláře nám zanecháte základní údaje a informace týkající se Vaší situace. Advokát Vás bude následně kontaktovat, přičemž Vám sdělí konkrétní cenu balíčku právních služeb v podobě Životních situací, a to na základě popisu a rozsahu Vaší situace. Cena uvedená u balíčků právních služeb označených jako Životní situace je tedy pouze orientační a je upřesněna po vyplnění kontaktního poptávkové formuláře.

5.7. Zmocnění advokáti poskytují své služby v souladu se stavovskými a jinými právními předpisy a za stejných podmínek, které jsou uvedeny v bodě 3.4. až 3.7. těchto Podmínek.‌

5.8. Smlouva o poskytování právních služeb je v případě Dodatečných služeb uzavřena v momentě, kdy dojde k akceptaci Objednávky konkrétním Zmocněným advokátem.‌

Ochrana osobních údajů

6. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a cookies‌

6.1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů, obchodních sděleních a cookies naleznete v samostatném dokumentu “Zásady ochrany osobních údajů”, které naleznete pod tímto odkazem a jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.‌

Závěrečná ustanovení‌

7. Zánik Smlouvy‌

7.1. Klient, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.‌

7.2. Poskytovatel má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v § 19 a § 20 Zákona o advokacii, mimo jiné i v případě, že si zájmy Poskytovatele a Klienta budou v konkrétní věci odporovat nebo si budou v konkrétní věci odporovat zájmy jednotlivých klientů Poskytovatele (tzv. konflikt zájmů). V případě výpovědi Smlouvy vrátí Poskytovatel bezhotovostním převodem na účet Klienta již uhrazenou odměnu za právní službu, která ještě nebyla poskytnuta.‌

7.3. Poskytovatel a Klient si výslovně sjednávají, že Poskytovatel nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu v § 20 odst. 6 Zákona o advokacii.‌

8. Závěrečná ustanovení‌

8.1. Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek.‌

8.2. Po poskytnutí služby Vámi vybraným advokátem budete mít možnost zanechat recenzi týkající se poskytnutých právních služeb. Žádáme Vás, aby byly recenze pravdivé a bez hanlivých či urážlivých slov či jiného závadného či neslušného obsahu. Vyhrazujeme si právo dle našeho výslovného uvážení recenzi kdykoliv vymazat, a to především v případech, kdy nebude recenze dle našeho uvážení splňovat stanovené požadavky. Recenze bude zveřejněna pouze pod Vašimi iniciály.‌

8.3. Na Webových stránkách jsou zveřejňovány rovněž různé články, popřípadě další autorský obsah registrovaných advokátů či spolupracujících autorů. Jelikož nechceme, aby na našich Webových stránkách byl publikován jakýkoliv závadný obsah, umožňujeme Vám takový závadný obsah nahlásit. V takovém případě máme možnost na základě našeho výhradního uvážení tento závadný obsah odstranit či upravit tak, aby nezasahoval do práv třetích osob, či nezpůsobil újmu.‌

8.4. Chtěli bychom Vás dále upozornit, že nesmíte v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz či dostupnost Webových stránek, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Dále bychom Vás rádi upozornili, že nesmíte vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém jsou služby a Webové stránky provozovány, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmíte být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Zejména se jedná o neoprávněné zatěžování serveru Provozovatele, na kterém jsou služby a Webové stránky provozovány, automatizovanými požadavky.‌

8.5. Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami berete na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Zároveň se zavazujete, že nebudete vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Provozovatel.‌

8.6. Bez našeho písemného souhlasu nemůžete užít texty, grafická díla či jiné předměty chráněné autorským právem nacházející se na Webových stránkách.‌

8.7. Provozovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Webových stránkách.‌

8.8. Klient bere na vědomí právo Poskytovatele zveřejnit anonymizovaný dotaz Klienta, včetně Odpovědi advokáta poskytnuté v rámci služby Právní poradny, a to na Webových stránkách. Klient je oprávněn zaslat svůj výslovný nesouhlas se zveřejněním, a to na e-mailovou adresu info@verdikto.cz. V takovém případě Poskytovatel dotaz Klienta ani Odpověď advokáta nezveřejní, případně odstraní. ‌

8.9. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré vzniklé spory budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.‌

8.10. Poskytovatel upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz www.cak.cz).‌

8.11. Kontaktní údaje Poskytovatele: Zelená 744/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6, e-mail: info@verdikto.com., tel.: +420 705 998 133. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 6. 9. 2022