PoradnaSvéprávnost - kdy může dojít k omezení svéprávnosti?

Svéprávnost – kdy může dojít k omezení svéprávnosti?

Svéprávnost je pojem, který často slýcháme, přesto popsat, co všechno znamená, může být úkolem náročnějším. Jednoduše můžeme říci, že svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe práva a zavazovat se k povinnostem. Samozřejmě se nabízejí košatější a úplnější definice. V jádru je však svéprávnost vystižena takto. Snad jen dodejme, že se jedná o způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tedy právně jednat, v rámci daného právního řádu. V článku si představíme způsoby nabytí svéprávnosti a rovněž způsoby, jimiž může být svéprávnost omezena.

Nabytí svéprávnosti

Plné svéprávnosti se nabývá zletilostí. To znamená, že za normálních okolností je člověk plně svéprávný až tehdy, když dovrší osmnáctého roku věku. Neznamená to však, že do té doby by byl nesvéprávným. Český právní řád je postaven na tzv. domněnce, že každý, kdo ještě není plně svéprávný, může za sebe jednat přiměřeně ke své rozumové vyspělosti a k vyspělosti svých vrstevníků.

Dále také pokud udělí zákonný zástupce nezletilému souhlas k určitému právnímu jednání ve shodě se zvyklostmi soukromého života, může nezletilý v této věci jednat. V praxi jde nejčastěji o různé formy smluv kupních. Má-li se jednat o samostatné provozování obchodního závodu nebo obdobnou výdělečnou činnost, musí k souhlasu zákonného zástupce připojit své přivolení i soud.

Nabýt svéprávnost lze i dalšími, avšak již méně obvyklými způsoby. Svéprávnost se nabývá tzv. přiznáním svéprávnosti. Jde o situaci, kdy je plná svéprávnost člověku přiznána na základě rozhodnutí soudu. Návrh na přiznání svéprávnosti může podat nezletilý, který dovršil šestnácti let nebo jeho zákonný zástupce. V obou případech musí nezletilý prokázat, že je schopen se sám živit a obstarávat si vlastní záležitosti.

Podává-li návrh nezletilý, je nutné, aby s tímto návrhem souhlasil i zákonný zástupce, což v praxi už tak dobře nefunguje. Proto ještě důležitější, než svolení zákonného zástupce, jsou zájmy nezletilého. Prokáže-li se, že přiznání plné svéprávnosti je v jeho zájmu, soud návrhu vyhoví.

Poslední možností nabytí svéprávnosti je uzavření manželství. Uzavření manželství je možné pouze po dovršení šestnácti let věku a to pouze se souhlasem soudu. Soud udělí souhlas, pokud jsou k tomu dány významné důvody.

Zbavení svéprávnosti

Podle staré právní úpravy, která již v současnosti není účinná, bylo možné osobu zcela zbavit svéprávnosti. K takovému zbavení svéprávnosti vždy docházelo na základě rozhodnutí soudu a mohlo být zrušeno nebo změněno, jestliže se změnily nebo odpadly důvody, které ke zbavení svéprávnosti vedly.

Dřívější právní úprava například umožňovala omezit svéprávnost osobě pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků.

Zbavit svéprávnosti tedy nelze ani rozhodnutím soudu a zároveň se také nikdo nemůže svéprávnosti vzdát, a to ani zčásti. Kdyby k takovému právnímu jednání fakticky došlo, je neplatné, nepřihlédne se k němu.

Omezení svéprávnosti

Současně platný občanský zákoník připouští pouze omezení svéprávnosti. A to jen ve zvláštních případech a jen pokud je to v zájmu osoby, která má být na svéprávnosti omezena, a hrozila-li by osobě jinak závažná újma. Osobě omezené na svéprávnosti je přidělen opatrovník, který za ni jedná v rozsahu, který určí soud. V běžných záležitostech každodenního života smí osoba jednat sama.

V praxi dochází k omezení svéprávnosti na základě lékařské zprávy, která vypovídá o přítomnosti duševní poruchy člověka.Svéprávnost lze omezit na tři roky, výjimečně až na pět let. Po uplynutí této doby se musí řízení obnovit, soud musí znovu zkoumat stav osoby. A až teprve pokud dojde k závěru, že se stav osoby nezlepšil, rozhodne o omezení svéprávnosti na další období.

Potřebujete právní radu, ale nevíte, na koho se obrátit? Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta dostanete do 24 hodin!

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Návrh na omezení svéprávnosti musí být podán k soudu. Žádný jiný orgán nemá pravomoc o takovém omezení rozhodovat. Z návrhu musí být soudu jasné, proč navrhovatel považuje svůj návrh za důvodný a že užití mírnějších prostředků není možné. Soud si také může vyžádat lékařskou zprávu osoby, která dokládá, že osoba trpí duševní poruchou, která není jen přechodná.

Nutno podotknout, že snahou soudů je co nejméně zasahovat do práv dané osoby. A omezení svéprávnosti je obrovským zásahem do práv člověka. Proto takovému soudnímu rozhodnutí předchází zdlouhavé šetření a zjistí-li soud, že je možno použít ve věci postup, který by byl situaci přiměřenější a byl by mírnější, použije raději ten.

Podpůrná opatření

Takovými mírnějšími postupy jsou předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.Předběžné prohlášení se použije tehdy, jestliže osoba očekává do budoucna vlastní nezpůsobilost právně jednat. Formou veřejné listiny projeví vůli, aby jeho záležitosti spravovala konkrétní osoba, nebo aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem.

Nápomoc při rozhodování probíhá na základě smlouvy o nápomoci, kde si osoba, která potřebuje nápomoc při rozhodování, protože jí duševní porucha působí potíže při rozhodování, sjedná jednoho nebo více podpůrců. Smlouvu musí schválit soud. A podpůrce se v ní mimo jiné zavazuje, že nijak neohrozí ani nepoškodí zájmy podporovaného.

Zastoupení členem domácnosti je obdobný institut jako nápomoc při rozhodování, jen k zastoupení dochází členem domácnosti. Zástupce dá zastoupenému pouze na vědomí, že jej bude zastupovat a fungování zastoupení mu vysvětlí. Ke vzniku zastoupení se rovněž vyžaduje schválení soudu.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články