Rodinné právoSvatba s cizincem v ČR. Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství s...

Svatba s cizincem v ČR. Jaké jsou podmínky pro uzavření manželství s cizincem?

Svatba s cizincem. Co musí být z právního hlediska dodrženo?

Na území České republiky je občanovi umožněno uzavřít sňatek s cizím státním příslušníkem. Svatba s cizincem v ČR je tak samozřejmě možná. Postup je obdobný, jako při uzavírání sňatku mezi dvěma státními příslušníky ČR. Snoubenci si zvolí buďto občanský, nebo církevní sňatek. Manželství se pak uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství, o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Ač jiné právní řády akceptují i manželství stejnopohlavní, v České republice tento institut (aktuálně) zaveden není. Manželství tak lze uzavřít pouze mezi mužem a ženou.

Jaké povinnosti musí být splněny?

Je třeba vybrat datum a místo. O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné moci, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství. Dále je také potřeba vyplnit dotazník k uzavření manželství, kde si manželé sjednají například, jaké příjmení budou jako manželé užívat.

Jsou-li předkládané doklady vystaveny orgánem cizího státu, je nutné, aby byly opatřeny speciálními ověřeními (Apostila, superlegalizace) a aby byly předloženy v českém jazyce.

Snoubenec, který má trvalý pobyt v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat totožnost a předložit tyto listiny:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • a pokud někdy v minulosti již uzavřel manželství, pak potvrzení o tom, že je toto manželství skončeno (rozsudek soudu, úmrtní list).

Cizinec poté musí doklady doplnit ještě o:

  • potvrzení o pobytu,
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců),
  • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • a je-li manželství uzavíráno zmocněncem, pak i potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné.

Při samotném obřadu bude přítomen tlumočník v případě, že alespoň jeden snoubenec nemluví česky. Za takových okolností si snoubenec shání tlumočníka sám a na vlastní náklady. Svatba s cizincem tedy probíhá obdobným způsobem, jako svatba občanů ČR.

Praktický příklad:

Paní Marie si bude brát Josepha, rakouského občana, v obci Rakovník. Snoubenci se dostaví na matriční úřad, kde vyplní ve spolupráci s matrikářem dotazník k uzavření manželství a předloží všechny potřebné dokumenty. Dále uvědomí matrikářku, že sňatek bude uzavírán v přítomnosti tlumočníka a zaplatí správní poplatek. Vše je připraveno. V den svatby Marie a Joseph souhlasně veřejně a slavnostně prohlásí v přítomnosti dvou svědků, že vstupují do manželství, čímž manželství vznikne.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem za 199 Kč

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články