Trestní právoPomluva. Kdy se jedná o trestný čin a jak se bránit?

Pomluva. Kdy se jedná o trestný čin a jak se bránit?

S pomluvou se v běžném životě setkal téměř každý z nás. I snad právě díky její četnosti ji zakotvuje Listina základních práv a svobod, když říká, že každý má právo na zachování důstojnosti, ochranu jména, osobní cti a dobré pověsti. Pomluvu pak dále řeší přestupkový a trestní zákon. Jak pojem pomluva definuje český právní řád a jak se proti ní můžete bránit se dočtete v článku níže.

Co je to pomluva?

Pomluvu chápeme, jako podstatný zásah do osobnostních práv „pomlouvané“ osoby za pomoci šíření nepravdivých informací o této osobě. Formou tisku, písemně, ústně či na internetu. V důsledku tohoto jednání může dojít k narušení soukromí dané osoby, poškození jeho/její dobré pověsti nebo k narušení pracovního života.

Pomluva jako trestný čin

Trestní zákoník definuje pomluvu následovně:

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Proti takovému jednání je možné se domáhat ochrany svých práv podáním trestního oznámení na státním zastupitelství nebo na policii.. Následně se trestním oznámením bude zabývat policie a pokud bude jednání kvalifikováno jako trestný čin bude řešeno soudně. Osobě, která újmu “pomlouvané/mu” způsobila, může být uložen trest odnětí svobody až na dvě léta a povinnost k náhradě škody.  

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Jak se proti pomluvě bránit?

Proti pomluvě je možné se bránit podáním žaloby na ochranu osobnosti u místně příslušného okresního soudu. Krom podání žaloby na ochranu osobnosti je také doporučováno ohlásit toto jednání formou trestního oznámení na policii nebo státním zastupitelství, jak již bylo řečeno výše. Toto trestní oznámení je možné přiložit jako důkaz k uvedené žalobě. Občanský zákoník zakotvuje právo každé fyzické osoby na ochranu své osobnosti, svého života a zdraví, důstojnost, vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.

Tato ochrana míří proti jakémukoli jednání, jehož důsledek postihuje osobnost daného člověka. Zároveň je nutné říci, že vždy bude na posouzení soudu, zda ta či ona informace zasáhla například do pověsti osoby nebo zda mohla narušit její pracovní pozici a podobně. Jestliže k takovému počínání dojde, má každá osoba právo domáhat se, aby od tohoto počínání a neoprávněného zásahu bylo co nejdříve upuštěno, a byl odstraněn vzniklý následek.

Zmíněnou žalobou se poškozená osoba může domáhat omluvy. Zpravidla takovým způsobem, jakým byla uskutečněna pomluva a současně se může domáhat odškodnění za újmu, která jí byla způsobena.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články