ZaměstnáníOkamžitá výpověď (vzor 2021 ke stažení zdarma)

Okamžitá výpověď (vzor 2021 ke stažení zdarma)

Okamžitá výpověď neboli slovy zákona okamžité zrušení pracovního poměru je jedním z několika možných způsobů, jak skončit pracovní poměr. Lze tak učinit jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Ovšem v obou těchto případech zákon jasně formuluje podmínky, za nichž k okamžité výpovědi může dojít. Rozhodně by k těmto krokům mělo dojít až v nejzazším případě a mělo by se jednat pouze o jakési nouzové řešení.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele – jaké jsou podmínky?

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen v taxativně stanovených případech a sice:

  • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zároveň zákon výslovně zakazuje okamžité zrušení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Dostali jste okamžitou výpověď a jste přesvědčeni, že nebyla oprávněná? Nebo si naopak nejste jisti, zda můžete dát zaměstnanci okamžitou výpověď, případně jaký výpovědní důvod využít? Poraďte se s advokátem a předejděte možné neplatnosti výpovědi.

Výpověď z pracovního poměru

Předejděte případným komplikacím a poraďte se s advokátem.

Nezávazně poptat
Okamžitá výpověď
Ať už se jedná o okamžitou výpověď ze strany zaměstnance či zaměstnavatele, může být dána pouze z předem daných výpovědních důvodů.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance – jaké jsou podmínky?

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance má také své podmínky. Může k němu dojít, jestliže zaměstnanec:

  • podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce
  • zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, kdy splatnost nastává vždy po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku

Zákon chrání zaměstnance více, než zaměstnavatele, jakožto slabší smluvní stranu. A zároveň dodává, že jestliže zaměstnanec okamžitě zrušil pracovní poměr dle výše uvedených podmínek, má právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy ze zákona dva měsíce). Jak je to v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době si můžete přečíst v samostatném článku.

Na co dalšího si musíte dát pozor

Nutno podotknout, že ať už se jedná o okamžitou výpověď ze strany zaměstnavatele, či zaměstnance, důvody ukončení pracovního poměru musí být náležitě doloženy. Veškeré skutečnosti, které mohou na první pohled působit tak, že komplikují situaci, jsou právním řádem zavedeny jako ochrana obou smluvních stran před újmou. Jestliže totiž zaměstnavateli zcela náhle odejde zaměstnanec, může se stát, že práci tohoto zaměstnance nebude mít kdo vykonávat. Najít si pak v takovém případě náhradu leckdy není pro zaměstnavatele snadné. Ke zmírnění takových dopadů má právě sloužit (minimálně) dvouměsíční výpovědní doba. V té si mají obě strany zvyknout na poměry, které mají být skončením pracovního poměru nově nastoleny.

Rozdíl mezi výpovědí a okamžitou výpovědí je dán důvody, které vedly k ukončení pracovního poměru. Zatímco okamžitou výpověď může zaměstnanec dát pouze z výše uvedených důvodů, (běžnou) výpověď smí dát z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Dalším rozdílem je také právě absence výpovědní doby u okamžitého zrušení.

Pokud vás zajímají náležitosti samotné pracovní smlouvy, připravili jsme pro vás samostatný článek Pracovní smlouva na dobu určitou.

Praktický příklad z právní poradny:

Zaměstnanec firmy ABCD s.r.o., pan Roland byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Zaměstnavatel se rozhodl, že s panem Rolandem nechce už nijak, a to ani v budoucnu, dále spolupracovat. Proto panu Rolandovi předložil okamžité výpověď z pracovního poměru, kde specifikoval důvod, proč se pro takový postup rozhodl a zároveň doplnil tuto výpověď o bližší odůvodnění daného stavu. Vzhledem k tomu, že případ pana Rolanda se nedal nijak subsumovat ani pod jeden z případů, kdy zákon zakazuje zaměstnavateli okamžité zrušení pracovního poměru, byl okamžikem doručení výpovědi pracovní poměr zrušen.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance vzor

V případě, že plánujete dát v zaměstnání okamžitou výpověď, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor okamžité výpovědi ze strany zaměstnance. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele

V případě, že jste v opačné situaci, a jako zaměstnavatel plánujete dát vašemu zaměstnanci okamžitou výpověď, využijte tento vzor.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články