Ochrana spotřebiteleOchrana spotřebitele – jak probíhá reklamace

Ochrana spotřebitele – jak probíhá reklamace

Ochrana spotřebitele, jakožto slabší strany, představuje princip, který je v českém právu zakotven již několik let, v nejznámější podobě pak od konce roku 1992, a to sice formou Zákona o ochraně spotřebitele. Ač by se mohlo zdát, že ustanovení, která nabyla účinnosti téměř před třiceti lety, nebudou v současnosti aktuální, tento zákon odpovídá sám za sebe: prošel celou řadou novelizací. Ta poslední je z roku 2020. Tolika změnami musel zákon projít také v souvislosti se změnami zavedenými Evropskou unií, resp. směrnicemi v této oblasti.

Kdo je spotřebitel?

Spotřebitel je definován jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Je jím tak pouze takový subjekt, který je konečným uživatelem výrobku nebo služby, která je určena pro jeho osobní (konečnou) spotřebu.

Právo se snaží chránit slabší smluvní stranu jak na úrovni soukromoprávní, tak i na úrovni veřejnoprávní. V rovině soukromoprávní se tato ochrana projevuje tak, že zákony navzdory platící smluvní volnosti zakazují určitá smluvní ujednání – obvykle definovaná jako ujednání zakládající významnou nerovnováhu práv nebo povinností v neprospěch spotřebitele. Z této dikce existují samozřejmě výjimky, ovšem přesto značně omezují možnosti prodávajícího jakožto smluvní strany, ba jej mohou leckdy stavět do nepříjemných situací.

Na úrovni veřejnoprávní se výše zmíněná ochrana spotřebitele projevuje hlavně formou právních předpisů, které stanovují rámec, v němž se mohou osoby soukromého práva pohybovat.

Ochrana spotřebitele

V rámci nadepsané ochrany spotřebitele, existuje možnost tzv. uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, neboli lidově řečeno je možné danou věc reklamovat. Po novele občanského zákoníku již neexistuje v jeho ustanoveních nic jako „záruční doba“, nýbrž byla nahrazena termínem „lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady“. Tento článek však bude pro jednodušší porozumění dále používat zažitý termín „záruční doba“.

Objevili jste vadu zboží či výrobku a nebyla vám uznána reklamace? Pomůžeme vám! Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České a Slovenské republice.

Reklamace zboží

Potřebujete pomoci s reklamací zboží? Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.

Nezávazně kontaktovat

Ochrana spotřebitele

Reklamace a záruční doba

Záruční doba je a možnost spotřební věc reklamovat je ze zákona 24 měsíců. Strany si nemohou ujednat kratší záruční dobu, ledaže by se jednalo o koupi již použité spotřebního zboží. V takovém případě mohou strany zákonnou záruční dobu zkrátit na polovinu (tedy 12 měsíců). Jestliže si strany ujednají kratší záruční dobu, k takové dohodě se nepřihlédne a záruční doba bude 12 měsíců od koupě.

Prodávající ručí kupujícímu za to, že věc, která je předmětem koupě, v momentě předání

– má vlastnosti, které si strany ujednaly (popř. takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se daly s ohledem na povahu zboží a reklamy očekávat),

– hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Na reklamaci pak dochází právě v případě, kdy věc nemá tyto vlastnosti. V takovém případě může kupující požadovat bezplatné odstranění vady, lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nelze-li vadu takto odstranit, může kupující požadovat výměnu vadné součásti věci, týká-li se vada pouze součásti, nebo i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li to možné, může od kupní smlouvy odstoupit.

O dodání nové věci smí spotřebitel žádat také tehdy, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. I v tomto případě má právo od smlouvy odstoupit.

K reklamaci také může dojít jen v případě, že kupující přebíral věc, aniž by věděl, že danou vadu má. Jestliže totiž před převzetí věci věděl, že daná věc vadou trpí a stejně ji převzal, nemůžu takovou věc reklamovat. Stejně jako nemůže reklamovat, jestliže vadu na věci způsobil svou vlastní činností.

Dále pak u věcí, o nichž obě strany ještě před koupí vědí, že mají své vady, má kupující namísto práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kdy nelze věc reklamovat?

Nelze reklamovat věci s odkazem na to, že jsou vadné, jedná-li se o jejich běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Reklamovat může kupující v místě, kde byla věc zakoupena. To platí, pokud není v potvrzení (účtenka, faktura,…) mezi stranami domluvena jiná osoba určená předem k opravě případných vad věci.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články