OstatníOchrana autora v ČR. Jak správně citovat?

Ochrana autora v ČR. Jak správně citovat?

K ochraně autorů nám v českém právním řádu slouží Autorský zákon. S problematikou ochrany autorů uměleckých děl se ještě před účinností Autorského zákona potýkaly generace a generace. A to nezávisle na tom, zda se jednalo o díla literární, hudební, divadelní a další. Nicméně dnes je ochrana autora díky tomuto zákonu důslednější.

Autorské dílo a ochrana autora

Existuje tzv. generální klauzule, která obecně vymezuje pojmové znaky, jež musí dílo kumulativně splňovat, aby bylo chráněno tímto zákonem. Jedná se o:

a)    literární, umělecké či vědecké dílo

b)    jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora

c)    vyjádření v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě.

Velice zajímavé je rozdělení autorského zákona na používání autorských děl. Ukažme si tedy pár praktických příkladů. Jako zcela v pořádku vnímá autorský zákon takovou situaci, kdy si například běžný uživatel internetu stáhne na webové stránce film a pustí si jej doma k večeři. Naprosto jiná situace ale je, mělo-li by se jednat o veřejné promítání filmu jedné letní noci pro celou vesnici.

Mají-li vzniknout dejme tomu souborná díla, tj. výstava, sbírka básní, které autor vydal jednotlivě nebo CD: „Best of Frank Sinatra“, je důležité rozlišovat, co je dílem vzniklým tvůrčím zpracováním a co je jen nakládáním s existujícím dílem. Tak například jestliže původní autor namaloval obrázky a jistá osoba se rozhodla poskládat obrázky různě dohromady a vytvořit z nich komiksový příběh, tento příběh vznikne tvůrčím zpracováním jiného díla. A za předpokladu, že je k tomuto zpracování dán souhlas původního autora, komiksový příběh bude taktéž požívat ochrany autorského zákona (ochrana autora).

Kdy se nejedná o zásah do autorského práva?

Do práva autorského však nebude zasahovat ten, kdo:

– užije výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů

– užije výňatky, popř. celá drobná díla

– užije dílo při vyučování za ilustračním účelem.

Ve všech výše uvedených případech je však nutné uvést jméno autora (nejde-li o dílo anonymní), jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, název díla a také pramen, odkud jsme výňatek či dílo citovali (kniha, webová stránky, časopis,­…).

Existují i další případy, kdy nezasahujeme do autorského práva jiné osoby. Tehdy, když zveřejňujeme díla za účelem propagace výstavy či prodeje děl (tedy jen v nezbytném rozsahu), jestliže se jedná o krátkou zprávu informačního charakteru, v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku. Dále také např. knihovny, archivy nebo muzea – za daných předpokladů.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Jak správně citovat?

Funkční citační normou je v současnosti ČSN ISO 690. Tato citační norma vlastně spojuje několik různých citačních stylů do jednoho. Nepředepisuje přímo, jak citovat, nýbrž určuje povinné prvky citace a do jisté míry i pořadí prvků v citaci a jejich formu. Častou chybou není skutečnost, že by noví autoři neuměli odcitovat ty původní, ovšem většina z nich odvede poloviční práci.

Citační norma ČSN ISO 690 nám říká, že veškeré prvky, které – dejme tomu v naší diplomové práci – citujeme, musí být vytvořeny stejným způsobem. Existuje několik správných způsobů citování, je však nesprávné použít v jedné diplomové práci vícero těchto způsobů.

ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a kolektiv. Občanské právo hmotné 3, 5. vydání. Praha: nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-465-9.

PRCHAL Petr, Praha: Leges, 2016, Limity autorskoprávní ochrany., 272 stran. ISBN 978-80-7502-141-0.

Uvedené citace jsou sice obě správné, protože obsahují potřebné náležitosti, nelze je však uvést v jedné práci, protože nejsou vytvořeny stejným způsobem; nemají stejnou formu ani logicky za sebou stejně uspořádané prvky.

Opravdu důležité je citovaný text řádně a zjevně oddělit od našeho vlastního textu, tj. aby bylo poznat, kde daný text končí a kde začíná text citovaný. Vhodným nástrojem může být označení citovaného textu kurzívou a řádné zdrojování takto označené části, aby bylo jasné, ke které citaci a kde jsou v dokumentu uvedené identifikační údaje.

Chceme-li správně citovat, je vždy nejlepší vyhledat generátor citací, který bude odpovídat citační normě ČSN ISO 690 a veškeré citace jednoho dokumentu sestavovat právě v něm.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články