Covid-19Covid - 19 a právo. Na co se nás nejčastěji ptáte?

Covid – 19 a právo. Na co se nás nejčastěji ptáte?

V neděli 11. 4. 2021 končí nouzový stav, který u nás v celkovém součtu platil neuvěřitelných 254 dnů, a s největší pravděpodobností to vypadá, že nebude znovu prodloužen. Od pondělí 12. 4. 2021 se tak budeme řídit pandemickým zákonem. Některé otázky týkající se situace Covid – 19 jsou však stále aktuální. Přečtěte si, jaký postup v jednotlivých situacích doporučují naši advokáti v článku Covid – 19 a právo.

Plošné testování zaměstnanců

Je mou povinností, jakožto zaměstnance, podrobit se testování na Covid -19?

Zaměstnavatel s účinností mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021 nesmí na pracoviště vpustit zaměstnance, který nebyl na onemocnění Covid-19 testován, tj. i osoby, které testování odmítly podstoupit. Je však možné, abyste se se zaměstnavatelem domluvili na práci z domova (pokud Vaše činnost odpovídá této povaze), čerpání dovolené či na poskytnutí neplaceného volna. Pokud však k vzájemné dohodě se zaměstnavatelem nedojde, jedná se o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance dle § 199 odst. 1 Zákoníku práce, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy / platu. Dále je však třeba zdůraznit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb.

Více k dotazu na plošné testování zaměstnanců na Covid – 19.

Kdy se nemusím jako zaměstnanec testovat na Covid – 19?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu. Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

Více k dotazu, zda je možné se testování ve firmě vyhnout. Covid – 19 a právo.

Může mě zaměstnavatel nutit do užívání pouze jednoho typu ochrany dýchacích cest?

Pokud využíváte ochranných prostředků certifikované stejné či vyšší úrovně, jako je ochrana poskytnutá zaměstnavatelem, je v rozporu se základními zásadami pracovního práva nutit Vás využívat ochranné prostředky nižší nebo stejné úrovně jen proto, že je dostáváte od zaměstnavatele (příp. jen proto, že by na nich trval). Požadavek musí být vždy přiměřený okolnostem situace a musí být ze strany zaměstnavatele řádně odůvodněn. Pokud žádné smysluplné odůvodnění neobdržíte, není tento požadavek v souladu s pracovně právními předpisy.

Může zaměstnavatel nařídit užívání pouze jednoho typu ochrany dýchacích cest?

Úmyslné nakažení Covid – 19

Co mohu dělat v důsledku úmyslného nakažení Covid-19?

Šíření onemocnění Covid-19 je považováno za trestný čin dle § 152 trestního zákoníku v souladu s  přílohou č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb. Pachateli tak hrozí, že bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta, zákazem činnosti či propadnutím věci. Pachatel však může být potrestán i vyšší sazbou, např. pokud byl takový čin spáchán za doby ohrožení státu. V tomto případě tak doporučujeme podat trestní oznámení, které lze učinit ústně či písemně, a to na jakékoli oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány věc přijmou a vyšetří.

Co dělat v případě, že došlo k úmyslnému nakažení Covid – 19?

Zrušení zájezdu

Zrušený zájezd v důsledku nouzového stavu. Na co mám právo?

V případě zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře v období od 20.2.2020 do 31.8.2020 platil zákon č. 185/2020 Sb. (tzv. lex voucher), dle kterého měli zákazníci povinnost vystavený poukaz přijmout (s určitými zákonnými výjimkami). Poukaz platí po dobu trvání ochranné doby, která počíná běžet dnem doručení poukazu na zájezd zákazníkovi a končí dnem 31.8.2021. Na zájezdy zahájené po 31.8.2020 se však zákon již nevztahuje, čímž se stává přijímání voucherů pro zákazníky cestovní kanceláře dobrovolné.

Vrácení zálohy za zrušený pobyt v důsledku nouzového stavu. 

Chci odstoupit od smlouvy o zájezdu v důsledku Covid – 19, jak na to?

V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je možné uplatnit § 2535 Občanského zákoníku, a to z důvodu nastalých nevyhnutelných a mimořádných okolností, které mají významný dopad na poskytování zájezdu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Cestovní kancelář či jiný pořadatel zájezdu po Vás tak nemůže požadovat zaplacení stornopoplatku. Vrácení plateb je pořadatel zájezdu povinen dle § 2536a Občanského zákoníku vrátit, a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů od odstoupení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy o zájezdu.

Zákaz cestování mezi okresy

Důležité: Zákaz cestování mezi okresy by již neměl vzhledem k ukončení nouzového stavu od 12. 4. 2021 platit.

Střídavá péče o děti v době zákazu cestování mezi okresy.

U rozvedených manželů majících bydliště v odlišných okresech, ale se stanovením střídavé péče o děti, či jiným soudně upraveným stykem rodiče a dítěte, stanovilo Ministerstvo vnitra ze zákazu pohybu osob mezi okresy výjimku. Děti si tak odvést můžete, ale myslete na správně vyplněnou příslušnou dokumentaci, jejíž součástí je i rozhodnutí o úpravě styku rodiče a dítěte.

Mohu odvést děti k bývalé manželce do jiného okresu?

Mohu si zajet pro potřeby zvířete do jiného okresu?

V případě, že se jedná o věc potřebnou pro nezbytnou péči o zvíře, není zakázáno, abyste si pro ni zajeli do jiného okresu. Jako v předešlém případě je však nutné náležitě vyplnit čestné prohlášení a uvést z jakého důvodu z okresu vyjíždíte a proč je daná věc pro zvíře nezbytná.

Nezbytná péče o zvíře a zákaz cestování mezi okresy.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. Covid – 19 a právo.

Poradit se s právníkem od 99 Kč

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články