ZaměstnáníBOZP aneb bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP aneb bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP neboli Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jedná se o pojem prostupující hned několik rovin. V právních předpisech nenalezneme oficiální definici BOZP, a proto literatura zabývající se touto problematikou se při výkladu různí. Obecně však můžeme shrnout, že se jedná o pravidla nebo opatření, která mají zajistit, aby nedocházelo k ohrožení, natož pak k poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Kořenem tohoto pojmu a jeho výchozím bodem pro veškeré další práce s ním budiž pracovní právo.

BOZP

Jak již bylo uvedeno, právní předpisy nedefinují nijak oficiálně ani přesně nevymezují rozsah BOZP, pouze poskytují podklad, na němž je třeba dále stavět. Základním právním předpisem, z něhož BOZP vychází, je zákoník práce. A dále pak zákon o zajištění dalších podmínek BOZP. Samozřejmě uvedené dva předpisy nejsou ani zdaleka jedinými. Spousta dalších pak upravuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to v návaznosti na konkrétní činnosti a dané úkoly.

Každý zaměstnavatel zároveň uveřejňuje vlastní pravidla BOZP, která mají základ v legislativou stanovených předpisech, a nad rámec těchto pravidel pak dále informuje své zaměstnance o konkrétních podmínkách na konkrétních pracovních stanovištích.

BOZP – povinné školení

Zaměstnavatel je povinen zajistit školení BOZP novému zaměstnanci, nebo zaměstnanci, který byl přeřazen na jiné pracovní místo. Bez tohoto vstupního školení zaměstnanec nesmí práci vykonávat. Jinak řečeno to znamená, že školení BOZP se musí podrobit i ten zaměstnanec, který nastupuje a je teprve ve zkušební době, stejně tak sezónní brigádníci.

Školení vždy poskytuje zaměstnavatel na vlastní náklady a taktéž v pracovní době zaměstnance. Školení BOZP musí být zaměstnanci zajištěno při nástupu do práce a dále pak

 • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce;
 • při zavedení nové technologie nebo změně pracovního postupu;
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V případech, kdy je riziko újmy na zdraví opravdu vysoké a jsou dány další okolnosti, je zaměstnavatel povinen toto školení BOZP pravidelně opakovat. Taktéž musí vést dokumentaci o provedených školeních a vybrat způsob ověřování znalostí zaměstnanců.

Proč jsou informace o BOZP tak důležité?

Každý má právo na práci, která neohrožuje jeho bezpečnost a zdraví. A jako v každém ohledu je pro zaměstnance nezbytný dostatek informací, které ho pomohou ochránit. Nejde však pouze o ochranu vlastního zdraví, nýbrž také o ochranu zdraví ostatních zaměstnanců – kolegů, zaměstnavatele a dalších osob. K aktivní ochraně je proto dostatek informací o tom, jak by se měl zaměstnanec zachovat v případě ohrožení, nezbytný.

Jednotlivá opatření BOZP mohou mít různou povahu, ať už technologickou, technickou, právní, administrativní či organizační. Obecně se jedná o prevenci rizik. Vzhledem k tomu, že různým rizikům lze předcházet různými způsoby, mohou se jednotlivá pravidla BOZP výrazně lišit.

Bezpečnostní technik je osoba, která se zabývá zajišťováním prevence rizik. To znamená, že je zaměstnavateli k dispozici, je odborně způsobilá v prevenci rizik a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajišťuje společně se zaměstnavatelem školení zaměstnanců, je-li potřeba, tak i opakovaně.

BOZP se tak v celé své škále věnuje a dbá především o:

 • management a řízení rizik (vyhledávání a hodnocení rizik, jejich kategorizace)
 • školení zaměstnanců,
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nástrojů,
 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
 • bezpečnostní značení a signály,
 • zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
 • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
 • hygienu práce,
 • pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.),
 • řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články